#202L0JR 직장인 연합

Clan Level

17

Description

전국 직장인 여러분 환영합니다 *클전시 주의사항* 최고의 유닛으로 신중히 할것 모든유닛 지원가능하고 최대한 만렙으로 지원바람.중간분들 하위 3별 가능한 쪽으로 공격 (1차 2차) 상위분들은 11홀 2별 목표, 또는 10홀 3별 목표로 공격.클랜 레벨이 높아지면 좋겠지만 즐기는 분위기로 ^^ 클랜후 자기소개 지원은 매너

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
40990
48/50
International
open
0
2000
#202L0JR

Clan Labels

Friendly

Friendly

Relaxed

Relaxed

Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [235] #2PG0GJGLG #2PG0GJGLG ko
Co-Leader
5349 3346 2382 2170
2| [239] #PC2UL0J9 #PC2UL0J9 ★★★마왕★★★
Co-Leader
5037 3281 3463 3693
3| [231] #VY0LJUJR #VY0LJUJR 뎀뵤
Co-Leader
4978 4728 1694 1816
4| [232] #YQ9PL9RJ #YQ9PL9RJ 케이라인
Elder
4947 3829 1394 2860
5| [217] #2YJ9QQR0R #2YJ9QQR0R 와~우
Elder
4932 4264 1250 0
6| [237] #2Y22VQULR #2Y22VQULR 오광경
Co-Leader
4892 4533 1194 656
7| [219] #9R0C8VQR #9R0C8VQR 박군미스김
Elder
4778 3736 141 234
8| [223] #YLY02Q8QQ #YLY02Q8QQ 숑쇼쇼숑
Co-Leader
4751 3820 285 234
9| [215] #GQ8GRQYR #GQ8GRQYR kdarius
Elder
4610 3888 48 156
10| [213] #CVLLLUP8 #CVLLLUP8 그분그님
Member
4549 4780 208 77
11| [229] #JVYLPJU2 #JVYLPJU2 원할머니봤삼
Leader
4545 4519 1568 750
12| [224] #2P98YJJQ8 #2P98YJJQ8 다음분오세요
Co-Leader
4467 3655 332 900
13| [220] #YUVJ02C99 #YUVJ02C99 오광고
Co-Leader
4200 4538 1146 609
14| [191] #PLQCJGJ8 #PLQCJGJ8 관운장
Member
4197 3287 668 2084
15| [239] #ULYQC22L #ULYQC22L 우루쿠
Elder
4137 4158 524 657
16| [198] #UVPLLUGQ #UVPLLUGQ 효리
Elder
3958 4213 956 811
17| [191] #P2RJPJLC2 #P2RJPJLC2 사나이도사
Elder
3845 2481 1948 900
18| [211] #8PUJP9JPV #8PUJP9JPV 와라주규
Member
3780 4604 380 680
19| [212] #8LPYC08CC #8LPYC08CC 반드시적절한이름
Member
3529 4225 444 713
20| [220] #29C8RYJL8 #29C8RYJL8 힌눈
Elder
3517 3860 0 0
21| [158] #PJVCQYRY9 #PJVCQYRY9 샤크펭긴
Member
3303 4200 45 1017
22| [208] #2P2CPCV0L #2P2CPCV0L 베이비빠마
Elder
3270 4767 0 0
23| [218] #Q2YU2ULR #Q2YU2ULR 진저
Co-Leader
3269 3926 971 0
24| [196] #8J28P0Y0Y #8J28P0Y0Y 앵긔지마
Elder
3202 3962 0 0
25| [188] #20VYLCJG9 #20VYLCJG9 박상대
Elder
2881 4533 0 0
26| [166] #2RLR0G0GU #2RLR0G0GU 언더시티
Elder
2875 2994 893 354
27| [180] #2GCR8QVY8 #2GCR8QVY8 A2U
Member
2857 4336 0 0
28| [185] #VGPYPY0Y #VGPYPY0Y 적벽대전
Member
2835 4798 113 216
29| [217] #UQRL0LJ2 #UQRL0LJ2 제갈공명
Elder
2823 3748 0 0
30| [171] #29J8PPRJV #29J8PPRJV 윤성
Member
2806 3301 157 184
31| [170] #YLVYJQ09 #YLVYJQ09 갱맹
Member
2740 3872 0 0
32| [203] #2GULLC2P #2GULLC2P 호식이
Elder
2689 3084 0 0
33| [179] #R2QVUQG9 #R2QVUQG9 도깨비
Elder
2567 3842 0 0
34| [175] #LUJVJPLJ #LUJVJPLJ 붕붕이
Member
2492 3527 0 0
35| [95] #QRG2V8RC0 #QRG2V8RC0 숑숑쇼숑
Member
2425 2299 6 0
36| [156] #2VVG222Q #2VVG222Q 정현전투
Member
2395 3212 0 0
37| [127] #98QR8LG8 #98QR8LG8 하준이아빠
Member
2363 2848 0 0
38| [171] #LLRUVCY8 #LLRUVCY8 김태완
Elder
2346 3930 0 0
39| [154] #20YC0RCQ #20YC0RCQ uk
Member
2296 3227 0 0
40| [139] #2L29RYG2V #2L29RYG2V ㄹㄹ
Member
2234 2407 3 72
41| [189] #JGCCYJU2 #JGCCYJU2 일사천리
Member
2221 3380 0 0
42| [163] #2JYVJ2YQ9 #2JYVJ2YQ9 이희윤
Member
2215 3729 0 0
43| [169] #8VYUP222Y #8VYUP222Y 구수한닭곰탕
Member
2179 4106 0 0
44| [222] #8P8JU2RJ8 #8P8JU2RJ8 Hoya
Member
2129 3656 155 522
45| [177] #QP8V9V2V #QP8V9V2V 비무장지대
Member
2107 3549 0 0
46| [150] #UUJ92UPU #UUJ92UPU 양첸
Member
1968 2294 0 0
47| [136] #28GCVJ990 #28GCVJ990 다음분오세요
Member
1924 1974 0 0
48| [89] #YJQPCV280 #YJQPCV280 gyn
Member
1394 2047 0 3

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Donate Here