#202L0JR 직장인 연합

Clan Level

15

Description

전국 직장인 여러분 환영합니다 *클전시 주의사항* 최고의 유닛으로 신중히 할것 모든유닛 지원가능하고 최대한 만렙으로 지원바람.중간분들 하위 3별 가능한 쪽으로 공격 (1차 2차) 상위분들은 11홀 2별 목표, 또는 10홀 3별 목표로 공격.클랜 레벨이 높아지면 좋겠지만 즐기는 분위기로 ^^ 클랜후 자기소개 지원은 매너

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
41423
49/50
International
open
0
2000
#202L0JR

Clan Labels

Friendly

Friendly

Relaxed

Relaxed

Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [225] #2Y22VQULR #2Y22VQULR 오광경
coLeader
5110 4318 6239 3132
2| [227] #ULYQC22L #ULYQC22L 우루쿠
member
5044 4264 4271 4132
3| [195] #YUVJ02C99 #YUVJ02C99 오광고
coLeader
5010 4315 4351 4121
4| [226] #PC2UL0J9 #PC2UL0J9 ★★★마왕★★★
coLeader
4998 3103 3208 2735
5| [202] #UQRL0LJ2 #UQRL0LJ2 제갈공명
coLeader
4958 3538 345 47
6| [215] #2PG0GJGLG #2PG0GJGLG ko
coLeader
4883 3931 1567 2098
7| [203] #GQ8GRQYR #GQ8GRQYR kdarius
Elder
4847 3815 122 154
8| [205] #29C8RYJL8 #29C8RYJL8 힌눈
Elder
4771 3688 984 746
9| [221] #YQ9PL9RJ #YQ9PL9RJ 케이라인
Elder
4743 4492 581 1451
10| [190] #2YJ9QQR0R #2YJ9QQR0R 와~우
Elder
4561 4347 388 432
11| [175] #8J28P0Y0Y #8J28P0Y0Y 앵긔지마
Elder
4404 3832 55 847
12| [202] #2P98YJJQ8 #2P98YJJQ8 다음분오세요
coLeader
4356 4071 231 428
13| [194] #YLY02Q8QQ #YLY02Q8QQ 숑쇼쇼숑
member
4330 4188 1030 841
14| [198] #2P2CPCV0L #2P2CPCV0L 베이비빠마
coLeader
4260 4255 557 0
15| [161] #20VYLCJG9 #20VYLCJG9 박상대
Elder
4211 3597 241 124
16| [208] #VY0LJUJR #VY0LJUJR 뎀뵤
coLeader
3990 4473 45 45
17| [215] #JVYLPJU2 #JVYLPJU2 원할머니봤삼
leader
3928 4074 229 681
18| [166] #P2RJPJLC2 #P2RJPJLC2 사나이도사
Elder
3830 2384 1962 904
19| [191] #8LPYC08CC #8LPYC08CC 반드시적절한이름
member
3721 4040 1676 4680
20| [203] #2GULLC2P #2GULLC2P 호식이
coLeader
3674 3084 0 0
21| [188] #9R0C8VQR #9R0C8VQR 박군미스김
Elder
3632 3778 322 785
22| [170] #UVPLLUGQ #UVPLLUGQ 효리
Elder
3447 4276 308 580
23| [190] #8PUJP9JPV #8PUJP9JPV 와라주규
member
3404 4484 2524 5098
24| [163] #UR8PULVG #UR8PULVG 고블린
member
3223 3790 12 0
25| [153] #2JYVJ2YQ9 #2JYVJ2YQ9 이희윤
member
3220 3389 0 0
26| [152] #9J0UPJ929 #9J0UPJ929 리필인생
member
3206 3181 0 0
27| [164] #LLRUVCY8 #LLRUVCY8 김태완
Elder
3031 3831 115 241
28| [176] #CPYYG2GQ #CPYYG2GQ 닉네임
member
2962 4320 355 804
29| [170] #VGPYPY0Y #VGPYPY0Y 적벽대전
member
2822 4791 51 132
30| [195] #UY9CR9VU #UY9CR9VU 하슬라
member
2785 4091 0 0
31| [154] #9YJRUC2R #9YJRUC2R 죄가없다는죄
member
2607 3165 0 0
32| [201] #Q2YU2ULR #Q2YU2ULR 슈퍼탱크
coLeader
2552 4289 210 0
33| [147] #R2QVUQG9 #R2QVUQG9 도깨비
Elder
2532 2743 3541 202
34| [138] #2Y9GVPCU2 #2Y9GVPCU2 타서기
member
2513 0 0 0
35| [175] #LUJVJPLJ #LUJVJPLJ 붕붕이
member
2480 3527 0 0
36| [132] #2RLR0G0GU #2RLR0G0GU 언더시티
Elder
2440 2155 189 167
37| [117] #2L29RYG2V #2L29RYG2V ㄹㄹ
member
2438 2361 0 102
38| [155] #2VVG222Q #2VVG222Q 정현전투
member
2397 3212 0 0
39| [127] #98QR8LG8 #98QR8LG8 하준이아빠
member
2363 2848 0 0
40| [153] #20YC0RCQ #20YC0RCQ uk
member
2335 3227 0 0
41| [153] #29J8PPRJV #29J8PPRJV 윤성
member
2308 3106 0 0
42| [129] #292UUPCVQ #292UUPCVQ 스틸왕
member
2304 2271 0 0
43| [150] #UUJ92UPU #UUJ92UPU 양첸
member
2249 2264 0 0
44| [189] #JGCCYJU2 #JGCCYJU2 일사천리
member
2235 3380 0 0
45| [136] #28GCVJ990 #28GCVJ990 다음분오세요
member
2007 1974 0 0
46| [170] #QP8V9V2V #QP8V9V2V 비무장지대
member
2002 3374 0 0
47| [79] #YJQPCV280 #YJQPCV280 gyn
member
1720 2014 0 0
48| [105] #PQR908PGG #PQR908PGG 흰둥이☆MASTER
member
1704 2473 0 0
49| [60] #20YQRGYCG #20YQRGYCG 신비
member
1075 781 0 0

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Donate Here