#208028R9 TPKLeon

Clan Level

13

Description

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
22852
40/50
Taiwan
inviteOnly
0
0
#208028R9
Clan War League

Clan Labels

Clan Wars

Clan Wars

Clan War League

Clan War League

Clan Games

Clan Games

Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [216] #20VVVY0PU #20VVVY0PU 魯夫
coLeader
4859 3672 462 190
2| [230] #289J2VU2U #289J2VU2U 大鬍鬚
leader
3954 3864 1207 1015
3| [196] #YLPCGQCCQ #YLPCGQCCQ 小鬍鬚
member
3549 3602 1137 1028
4| [183] #QCL2LV9L #QCL2LV9L Andrew
coLeader
2743 3188 0 0
5| [209] #920RQ2RUQ #920RQ2RUQ 一一
coLeader
2733 3426 618 231
6| [146] #9CY8JLGR #9CY8JLGR psykeviny
member
2665 3634 0 0
7| [193] #9YLG2CLR #9YLG2CLR jacobhsu01
coLeader
2658 4204 0 0
8| [121] #L0Q0PYCL9 #L0Q0PYCL9 Na Pu Nom
member
2606 3187 182 67
9| [151] #80P2VVPP #80P2VVPP 木子
coLeader
2550 2493 0 0
10| [182] #P22C2QP #P22C2QP justinhsu02
member
2499 4076 0 0
11| [133] #YYJY9VYG2 #YYJY9VYG2 HeartBreaker01
member
2457 3582 0 0
12| [125] #G9YYLYQJ #G9YYLYQJ djkenji
Elder
2208 2508 0 0
13| [136] #U22CU0JJ #U22CU0JJ 薩爾納迦
coLeader
2145 2973 0 0
14| [95] #YCP8QQVGC #YCP8QQVGC 天竺
member
1941 2424 0 0
15| [124] #GGLJGU9R #GGLJGU9R Queen
Elder
1871 1873 0 37
16| [60] #YCUVPRVUP #YCUVPRVUP 太阳之子
member
1865 1822 0 0
17| [71] #L20QU0L8C #L20QU0L8C 孔上什么课
member
1841 1636 0 0
18| [80] #LPV8UG0C8 #LPV8UG0C8 和平与力量之村
member
1829 2196 210 179
19| [63] #LQ90UUQY2 #LQ90UUQY2 追光者
member
1814 1378 0 0
20| [121] #RYPCQCC8 #RYPCQCC8 Charlie Tsai
coLeader
1639 2428 0 0
21| [147] #2L88V8GRV #2L88V8GRV Dark Mars
coLeader
1587 2845 0 0
22| [79] #LYGUGUV8J #LYGUGUV8J 残洊の誋忆
member
1584 2036 0 0
23| [100] #JVLCY0L #JVLCY0L Gibson
member
1520 487 0 95
24| [74] #YG0QP2QJ9 #YG0QP2QJ9 星河璀璨
member
1398 2229 10 275
25| [116] #QUCGGC9U #QUCGGC9U John
member
1384 1938 562 1251
26| [78] #P8LLR9PVV #P8LLR9PVV 我每次
member
1305 1972 0 0
27| [52] #L0J0R9YPV #L0J0R9YPV Motiwarcraft
member
1236 1809 0 0
28| [44] #YCU2VP8CY #YCU2VP8CY Separu
member
1211 1490 0 0
29| [64] #LRRJ2PQY0 #LRRJ2PQY0 无敌天下
member
1158 2083 0 20
30| [73] #LCJCV020Y #LCJCV020Y 喔喔
member
1146 2101 0 0
31| [73] #92RYGGUGQ #92RYGGUGQ Palmar12
member
1139 1363 0 0
32| [64] #YY9909QVG #YY9909QVG 坏男孩℡
member
1084 1089 0 0
33| [55] #LRRVP8C2G #LRRVP8C2G 你逗我呢?
member
1005 1411 0 0
34| [55] #9GJRJRQQ9 #9GJRJRQQ9 jerry
member
986 1060 0 0
35| [36] #LV2GUP8QG #LV2GUP8QG 追光者
member
886 1417 0 0
36| [59] #9L200LVU9 #9L200LVU9 king kong
member
862 757 0 0
37| [28] #L020LR8LU #L020LR8LU hhhym
member
860 898 0 0
38| [33] #LQ9Y800GQ #LQ9Y800GQ 木子妹妹国
member
858 506 0 0
39| [37] #LYQP8QCVJ #LYQP8QCVJ woow
member
846 304 0 0
40| [40] #YG80YVJLY #YG80YVJLY 我每次小号
member
814 658 0 0

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Donate Here