#209VVY0J KOREA - 귀족

Clan Level

22

Description

1. 미성년자는 다른 클랜으로 가주세요. 성인친목 클랜입니다. 2. 클전 미참시 강퇴입니다 (꼭 두번 모두 성의있는 공격. 아니면 강퇴) 3. 방타에 비해 홀만 높은 유저는 사절. 카톡id:adamscottallpar, korean only

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
27322
22/50
South Korea
inviteOnly
0
0
#209VVY0J
Clan War League

Clan Labels

Clan Wars

Clan Wars

Clan War League

Clan War League

Donations

Donations

Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [234] #YGLVVJUP #YGLVVJUP sdf76
leader
4972 4804 1162 231
2| [214] #Q2C98LJP #Q2C98LJP eminem
Elder
4629 4457 277 122
3| [214] #298QPJPR2 #298QPJPR2 백마
Elder
4622 2167 372 528
4| [211] #UJ8RQJU2 #UJ8RQJU2 싼토리
member
4498 3699 0 321
5| [185] #U2Q2JUPR #U2Q2JUPR hungrism
member
4383 3478 72 1106
6| [212] #22JG9Q29U #22JG9Q29U 캔슈
Elder
3811 4537 214 154
7| [195] #20RLL2PLR #20RLL2PLR puring
Elder
3767 3090 302 372
8| [216] #VGYYVQ9L #VGYYVQ9L ldh0107
Elder
3622 3917 129 154
9| [159] #JJL8PVGR #JJL8PVGR 제트
member
3507 3172 0 72
10| [160] #C0CRCYUG #C0CRCYUG 하안방
member
3421 3213 174 42
11| [212] #2LPGUPJC #2LPGUPJC 188cm
member
3225 4166 47 47
12| [138] #8QPQ8J2J9 #8QPQ8J2J9 세차장12
Elder
2846 3396 0 0
13| [127] #2882QQ0L2 #2882QQ0L2 성준
member
2777 2796 0 0
14| [133] #8LQVLVPLC #8LQVLVPLC Pixelbox
member
2652 2788 0 40
15| [147] #2J0QUG98L #2J0QUG98L Optimism
Elder
2632 2296 1223 226
16| [131] #9LGQ9GLLQ #9LGQ9GLLQ ULTMATE LEGENDS
member
2474 2227 0 132
17| [148] #89QL9GUL #89QL9GUL 파괴군쥬
member
2468 3293 0 0
18| [183] #LPRUC0CC #LPRUC0CC Blnam
member
2305 3747 18 154
19| [91] #P89PCLCJ2 #P89PCLCJ2 박기량
member
2253 2431 0 26
20| [123] #YVYRRCV20 #YVYRRCV20 곰팡이난건빵
member
2221 2731 0 263
21| [77] #L8JPPPV2J #L8JPPPV2J 죄수18번
member
1929 2007 0 0
22| [7] #Q8GVYJ2GJ #Q8GVYJ2GJ 까다로운사냥꾼
member
143 0 0 0

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Donate Here