#2Q88JU8 柳丁部落

Clan Level

15

Description

*每週開戰二至三次。*參戰者務必完成二戰,且須於第二天13:00前完成第一戰。*捐兵原則:四級以下兵種不需捐兵,禁捐炸彈兵與哥布林。需要援兵者請寫明所

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
34974
42/50
Antigua and Barbuda
inviteOnly
2
4200
#2Q88JU8
Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [166] #28J28JGGQ #28J28JGGQ 大胆张
member
4876 135 2525 4050
2| [212] #JQVYGV28 #JQVYGV28 yfh
Elder
4795 3933 6073 4182
3| [215] #99VQCJR8 #99VQCJR8 天空之城
member
4438 3703 10196 5604
4| [208] #2R0V0LY0Q #2R0V0LY0Q 倒霉的菜鸟
member
4363 3817 5971 4082
5| [209] #U9GY8QP8 #U9GY8QP8 eason home
leader
4240 1486 4453 3059
6| [201] #9C8VVJP8 #9C8VVJP8 oscar
coLeader
4210 3652 2571 3452
7| [204] #QG0C0QV8 #QG0C0QV8 F!sh
member
4195 2713 819 376
8| [204] #QYLR0C9P #QYLR0C9P eric village
coLeader
4147 1366 3149 2528
9| [203] #2JLCCCGLR #2JLCCCGLR 小胖子
member
4140 2963 587 642
10| [184] #20V9U98VL #20V9U98VL 奧斯卡的比爾
member
4138 3544 3190 2073
11| [193] #L9022JL #L9022JL Mango Mrs
member
4106 3832 4093 3697
12| [178] #2C9UUP9G0 #2C9UUP9G0 sandy paradise
coLeader
3900 1360 2647 2448
13| [107] #YV8RG88VQ #YV8RG88VQ 蓁蓁的家
member
3557 2663 1833 9873
14| [146] #2J90LPYGQ #2J90LPYGQ 元貞利亨 - 誠·神·
member
3538 3151 1041 2490
15| [173] #L0GUQC20 #L0GUQC20 我家
coLeader
3483 2603 2366 1786
16| [172] #2LY999J9G #2LY999J9G 光影
coLeader
3481 2589 1789 2126
17| [186] #2JPJ8UYV #2JPJ8UYV 三分自耕田
member
3421 2776 5186 4820
18| [172] #2QCGYU2PU #2QCGYU2PU 快乐山鹰
member
3393 3277 1987 3359
19| [188] #8GV80CJUU #8GV80CJUU 二亩自留地
member
3359 3081 5183 4764
20| [167] #2YQ9JGR0L #2YQ9JGR0L 天字一号
member
2707 3498 0 398
21| [177] #2YL9LRVC #2YL9LRVC Federic D.Yang
Elder
2664 2203 0 0
22| [142] #2QVQJLC80 #2QVQJLC80 sky
member
2516 1865 0 0
23| [140] #2LLGJ22VY #2LLGJ22VY 69popcorn
coLeader
2292 2183 72 35
24| [125] #2U0YLY29 #2U0YLY29 Sally Hong
member
2260 1442 0 0
25| [128] #8LLU9GJR0 #8LLU9GJR0 逍遥谷
member
2196 3091 0 0
26| [122] #2Q0YR0VCP #2Q0YR0VCP guge
member
2164 2327 0 0
27| [128] #PYQJR80L #PYQJR80L yc
member
2134 2129 0 0
28| [98] #28J8L999Q #28J8L999Q 浪漫小镇
member
2107 0 0 0
29| [140] #C8CULVLJ #C8CULVLJ 随便部落
Elder
2054 221 0 0
30| [172] #2GGCL8J0U #2GGCL8J0U 沈小弟呢部落
coLeader
2022 2945 0 0
31| [136] #GQJ92L08 #GQJ92L08 smallsr ice
coLeader
1910 2160 0 0
32| [134] #2Y0C9CLLR #2Y0C9CLLR 哇哈哈
member
1884 2343 281 168
33| [91] #2GVU808Q #2GVU808Q 柳丁
coLeader
1874 0 0 0
34| [89] #28JQP2PUQ #28JQP2PUQ 小古怪
member
1858 2271 0 0
35| [134] #GRY8PC20 #GRY8PC20 jack小弟
member
1740 3042 0 0
36| [132] #29RJRGUPQ #29RJRGUPQ 菠萝之家
member
1715 1971 0 0
37| [105] #9YPYVYJY8 #9YPYVYJY8 vic
member
1712 1610 0 0
38| [114] #2GPRQU8UV #2GPRQU8UV 大雪龙骑
member
1637 1550 0 0
39| [75] #2QU9J9LV8 #2QU9J9LV8 嘉泰
member
1454 0 0 0
40| [70] #8Q2RG2G2C #8Q2RG2G2C TVBS新聞台
member
1389 80 0 0
41| [73] #2GPJJLRU9 #2GPJJLRU9 Bobby
member
1331 110 0 0
42| [97] #2GGJ09YR2 #2GGJ09YR2 雲霧
member
1243 164 0 0

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Right now I don't have any other source of income. Your support will help me to cover the hosting cost and help me aswell.

Donate Here
www.000webhost.com