#2URCPYGP 暮色战魂

Clan Level

21

Description

暮涛凝雪长淮水,色如霜白怯轻裘。战鼓惊沙恶天色,魂断看花只恨春。入营先加QQ群:903790825。否则一律不通过。默认捐兵:弓法胖。空军和药水按需捐。本部落隶属暮色分营。积分O盟新群号:732181998

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
35215
49/50
Vatican City
inviteOnly
1
1000
#2URCPYGP
Clan War League
Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [205] #QJVGLQG #QJVGLQG 韩磨..||
coLeader
5104 4449 4924 15140
2| [210] #QVUJ89GL #QVUJ89GL 桠桠城
Elder
4808 4556 3218 4685
3| [212] #82CUVU0J #82CUVU0J 外星村
coLeader
4746 4086 3341 10282
4| [168] #80CVP2RYP #80CVP2RYP 破城丶碎梦
member
4330 4039 706 1880
5| [154] #GVYPVJLJ #GVYPVJLJ 亦痕
member
4279 2898 340 3249
6| [209] #22VVJJCCU #22VVJJCCU 冬天
Elder
4133 3885 625 200
7| [145] #9PUYCJL8V #9PUYCJL8V 清浅流年
member
4116 2841 74 3394
8| [169] #28L9UJLRV #28L9UJLRV ✨Paradise Lost✨
member
3813 2009 1222 1370
9| [182] #2YYJ009LL #2YYJ009LL yoogoo
coLeader
3659 3136 536 665
10| [173] #8PY9JJPLR #8PY9JJPLR 其实很6
member
3624 3898 1177 3974
11| [208] #QPC0GJRU #QPC0GJRU 丿丶大叔™恋上你
member
3344 3784 0 0
12| [166] #8PPP0V090 #8PPP0V090 骑野猪泡女王
member
3207 2877 3115 9441
13| [156] #2PJYP99J2 #2PJYP99J2 铁面判官山格
member
3206 2835 151 465
14| [232] #2PLYLCPQ #2PLYLCPQ 疯狂部落
coLeader
3189 4186 17603 14860
15| [164] #YL0YVUY0 #YL0YVUY0 Star
member
3089 3334 244 605
16| [166] #LRLGV9GU #LRLGV9GU 酒干倘卖无
Elder
3087 2379 1026 5586
17| [156] #2Y8RJLYV #2Y8RJLYV 闽南王
member
3035 2509 490 700
18| [154] #8YQQL88YC #8YQQL88YC 睡了
member
3029 2849 779 1207
19| [244] #YLQV8VVL #YLQV8VVL 龙营
leader
3014 3411 155 0
20| [190] #UGGLY8UL #UGGLY8UL 酋长
member
3001 3698 408 4
21| [116] #9RRJLVJPG #9RRJLVJPG 改革哥
member
2983 2518 0 819
22| [186] #88J8QR02L #88J8QR02L 肉丸子
Elder
2859 3220 1874 1482
23| [111] #PC9928LYR #PC9928LYR 王者
member
2771 3023 0 337
24| [138] #9J9V02U20 #9J9V02U20 天下唯我独尊秀.超
coLeader
2762 2316 6022 1839
25| [109] #YL0RYUUPQ #YL0RYUUPQ 云沬
member
2744 2316 1144 3142
26| [137] #PGV9L8YJV #PGV9L8YJV @战神@孬嫑@
member
2741 2924 1416 4350
27| [108] #P8CG9298R #P8CG9298R 杰哥
Elder
2681 2579 715 1964
28| [134] #98P9PGQPJ #98P9PGQPJ 不死鸟
member
2668 2005 342 989
29| [193] #2PVG0QL8G #2PVG0QL8G 紙牌屋
Elder
2624 2476 15468 5009
30| [103] #PYV02CGY9 #PYV02CGY9 柳星
member
2551 2236 0 1278
31| [140] #28G8CP00R #28G8CP00R 喝着娃哈哈长大的
Elder
2539 1528 133 1104
32| [271] #P0U2VPLQ #P0U2VPLQ 王者战、神陨
coLeader
2511 2980 59480 0
33| [103] #PLQVUQ0PL #PLQVUQ0PL 亲亲
member
2425 2301 512 584
34| [136] #CQQQ9UG #CQQQ9UG 那時青絲,不會用
member
2423 2431 3186 7332
35| [102] #Y000CV2RY #Y000CV2RY bo x
member
2420 2001 128 2331
36| [158] #29JURU92L #29JURU92L Yang Zhi 11
member
2413 2453 0 271
37| [175] #QR8V8RRQ #QR8V8RRQ 經嶺山莊
member
2262 2927 1402 3992
38| [150] #800JCGCRL #800JCGCRL 恋旧
member
2245 2361 593 37
39| [162] #PGGR8U2 #PGGR8U2 笑揖清风洗我狂
member
2197 3045 30 394
40| [155] #8YQ2RUY8J #8YQ2RUY8J 铭心
member
2185 2867 0 0
41| [104] #Y8JY0CVYJ #Y8JY0CVYJ 璀璨ξ星河
member
2077 2415 142 310
42| [140] #8CPUL28JU #8CPUL28JU 村cc
Elder
2075 2843 36 0
43| [87] #L0RL2LU8L #L0RL2LU8L 挚爱
member
2067 2437 0 614
44| [196] #82GQ0R8QP #82GQ0R8QP 圣句点击
Elder
2044 3964 3620 2958
45| [147] #2JVUC2UU0 #2JVUC2UU0 也许我还爱你
member
1981 1947 263 487
46| [164] #2ULCUPRGV #2ULCUPRGV 精灵部落
member
1937 2496 975 2238
47| [133] #Y2PGQ9Y8C #Y2PGQ9Y8C 情殇❤残雪
member
1810 2725 430 390
48| [45] #LPULPRV9R #LPULPRV9R 昌坏坏
member
1340 1639 0 115
49| [53] #8U0R289L9 #8U0R289L9 农夫
coLeader
623 0 0 0

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Right now I don't have any other source of income. Your support will help me to cover the hosting cost and help me aswell.

Donate Here
www.000webhost.com