#8PG80CC0 哈尔的移动城堡

Clan Level

6

Description

生为战争,死为梦想。为战而生,以战养战。日出东方,唯我不败!偷本者,女的剁手,男的切JJ!不打部落战的同学请翻牌。部落战所有8本或以下的同学,请在6小时内打第一波进攻,9本在12小时内打第一波。剩余时间,请在微信群讨论补星。

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
20035
36/50
Dominica
inviteOnly
1
0
#8PG80CC0
Clan War League
Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [186] #28CJ0R02Y #28CJ0R02Y 四方城
coLeader
3911 4000 931 972
2| [206] #UJ8RY9GL #UJ8RY9GL 飞砂
member
3872 3245 1385 1269
3| [157] #RPVUGQG9 #RPVUGQG9 莹Baba
coLeader
3027 2795 277 402
4| [156] #20YUY2U8G #20YUY2U8G 夜猫
coLeader
2829 2837 0 0
5| [142] #RV2J022U #RV2J022U 波多野
leader
2768 2596 65 230
6| [164] #Y98C8CGU #Y98C8CGU 肉丸
coLeader
2283 0 0 0
7| [141] #U8U9LUQ0 #U8U9LUQ0 不正常人類研究中
member
2274 3913 0 0
8| [129] #J9L9L0RY #J9L9L0RY 麻杆er村
Elder
2193 4000 0 0
9| [113] #8G902CQ #8G902CQ 嘉园
member
2128 0 0 0
10| [111] #R8LRRQG0 #R8LRRQG0 dianpanda
Elder
2118 0 0 0
11| [109] #JLRRLLP2 #JLRRLLP2 小明
Elder
2114 0 0 0
12| [112] #JCJ92PCQ #JCJ92PCQ liang
member
1896 0 0 0
13| [110] #VV0VV8C2 #VV0VV8C2 凤落村
coLeader
1884 0 0 0
14| [113] #LYUVU9U2 #LYUVU9U2 小农村
coLeader
1839 194 0 0
15| [92] #29PVLURJV #29PVLURJV 含7啦
member
1787 0 0 0
16| [111] #YP0JGLJU #YP0JGLJU 猫猫村
member
1756 0 0 0
17| [122] #CCVLRUQC #CCVLRUQC FredLee
coLeader
1693 0 0 0
18| [95] #JGU2G8LC #JGU2G8LC 994
member
1691 1495 0 0
19| [90] #2JU9VV9Q #2JU9VV9Q BirdLU137
coLeader
1628 0 0 0
20| [97] #82C0R9Q2 #82C0R9Q2 DiabloS
member
1522 0 0 0
21| [95] #C8LR2888 #C8LR2888 我也不知道
member
1502 0 0 0
22| [66] #8UUGC92C #8UUGC92C 夜猫
member
1435 805 0 0
23| [87] #UCGLGG20 #UCGLGG20 法克鱿
coLeader
1408 50 0 0
24| [102] #L08YURJL8 #L08YURJL8 提子面包
member
1378 2742 786 571
25| [70] #RJ92QUY0 #RJ92QUY0 臭屁臭屁
member
1266 50 0 0
26| [100] #2JV2PCYY #2JV2PCYY z7❌Cz
member
1146 50 0 0
27| [62] #8YUYJ9RV9 #8YUYJ9RV9 countess bambi
member
1134 50 0 0
28| [78] #VPU8JUCV #VPU8JUCV 型男村
member
1088 0 0 0
29| [36] #8R0VYG8UU #8R0VYG8UU 孤单北半球
member
969 0 0 0
30| [103] #CQUYCCUJ #CQUYCCUJ 法花癫
Elder
964 0 0 0
31| [81] #LUP9CQYY #LUP9CQYY matthew
member
956 0 0 0
32| [75] #88828GPL #88828GPL 爱美丽的家
member
951 0 0 0
33| [87] #RRJU920U #RRJU920U 凤凰传奇
member
916 0 0 0
34| [35] #808YGQPCC #808YGQPCC 锋之谷
member
631 0 0 0
35| [13] #2JCCPR2PQ #2JCCPR2PQ 锋之谷
member
535 0 0 0
36| [11] #YUQRV99YY #YUQRV99YY 莹BABA
member
207 0 0 0

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Right now I don't have any other source of income. Your support will help me to cover the hosting cost and help me aswell.

Donate Here
www.000webhost.com