#8VLCPYGG 兄弟营

Clan Level

14

Description

战斗部落,部落战连开! 拒绝乱捐兵默认捐气球,矿工。本部落三个条件,满足一项即可。1参加部落战并且有能同本三星的能力 2部落竞赛打满 3赛季捐兵3000以上 ,每一项都能给部落带来贡献,拒绝死鱼,混子。微信:76159971

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
38486
41/50
China
inviteOnly
0
2800
#8VLCPYGG
Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [193] #88V8V2UGL #88V8V2UGL 暑假
coLeader
5137 3917 3153 7212
2| [196] #PJCV99UU #PJCV99UU 神笔马良
coLeader
4925 3940 14278 5880
3| [191] #U0U2JU2J #U0U2JU2J 弗兰克
coLeader
4649 4129 3742 2100
4| [234] #P22UG92G #P22UG92G LOVE千里
coLeader
4601 2569 12400 7368
5| [233] #29QRL9PRQ #29QRL9PRQ LOVE冷漠
coLeader
4533 3909 19484 7022
6| [162] #88L8U0G88 #88L8U0G88 LOVE无情
coLeader
4442 2069 8970 6870
7| [211] #YLYUGU99 #YLYUGU99 LOVE妍妍
leader
4438 3813 10634 7951
8| [183] #2Q020VYRG #2Q020VYRG LOVE无名
coLeader
4428 2557 10077 7174
9| [146] #PQ88RPGVG #PQ88RPGVG 学霸学霸不学也罢
member
4203 3609 519 6731
10| [173] #22YY9LGQQ #22YY9LGQQ 小强
coLeader
4151 3478 639 264
11| [195] #8VPJ80JYU #8VPJ80JYU 气吞山河的勇气
coLeader
4137 4081 7468 7452
12| [192] #9YCU2YGUY #9YCU2YGUY 虎啸山林的霸气
coLeader
4128 4238 6955 7376
13| [199] #8VCR9CUUV #8VCR9CUUV coldmountain
coLeader
4062 3607 2639 3932
14| [197] #8L82GPVC0 #8L82GPVC0 魔幻璇
coLeader
3887 3635 3235 2553
15| [141] #2RG2JVV0V #2RG2JVV0V PLA
member
3795 3456 365 649
16| [238] #9PU0GPRG #9PU0GPRG Lovingd
coLeader
3702 3423 5168 1084
17| [168] #9UQLURPVG #9UQLURPVG 一恋之间
member
3576 3238 2367 3173
18| [183] #8QQ02YRPC #8QQ02YRPC 水镜
member
3529 3253 115 352
19| [160] #99LLYULQP #99LLYULQP 冷炎
coLeader
3520 2620 1217 1296
20| [152] #8V0CPCCLG #8V0CPCCLG LOVE冰封
member
3424 2772 554 1074
21| [178] #2PYCJLQ8J #2PYCJLQ8J 我真的有毒啊
member
3399 2916 1366 0
22| [119] #YJY8JP209 #YJY8JP209 超哥的村庄
member
3358 2626 890 1711
23| [177] #JJPYL899 #JJPYL899 幼麟
member
3331 3228 260 504
24| [125] #8P9CU80JG #8P9CU80JG 小王爷
member
3311 2505 1837 3388
25| [205] #8QGPVR2Y #8QGPVR2Y 卧龙
Elder
3303 3163 1997 529
26| [224] #80UQYQPGV #80UQYQPGV 冢虎
coLeader
3253 3359 5269 384
27| [129] #9QGV90JJQ #9QGV90JJQ 丿冥狱丨王殿
member
3072 2517 977 1797
28| [132] #2YYPC9VPY #2YYPC9VPY 艾泽拉斯
coLeader
3068 1597 241 4951
29| [180] #22YLCRJR2 #22YLCRJR2 风行天下
coLeader
3022 4000 0 0
30| [195] #RG0GL9QC #RG0GL9QC 德玛西亚
coLeader
3020 3908 782 2018
31| [154] #9GYJPVL82 #9GYJPVL82 暑假
Elder
2949 1875 6470 3046
32| [142] #8VY8Y822J #8VY8Y822J 要听你娇喘
member
2946 2487 450 2198
33| [215] #YG9RL8CG #YG9RL8CG Winterfell
member
2702 4118 2281 7496
34| [166] #2RCRQQCYC #2RCRQQCYC 刚好,不错
member
2503 3533 881 1639
35| [182] #98QU8P8LC #98QU8P8LC 九级
coLeader
2425 2604 3753 1086
36| [149] #Y0V29Y2CJ #Y0V29Y2CJ 空空如也
Elder
2255 3255 47 17985
37| [89] #90CGPQ0P2 #90CGPQ0P2 V587妍妍姐
coLeader
2204 80 40 1633
38| [180] #P9YVYURYP #P9YVYURYP 浮云
coLeader
2191 3977 785 605
39| [123] #8Q9CLYYC9 #8Q9CLYYC9 联安村最叼
member
2023 2342 274 4186
40| [161] #8G2LR98C8 #8G2LR98C8 龙启
member
1873 3076 599 1374
41| [85] #YQJ9GC9UJ #YQJ9GC9UJ Lovingd二号
member
1508 1206 72 0

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Right now I don't have any other source of income. Your support will help me to cover the hosting cost and help me aswell.

Donate Here
www.000webhost.com