#8VLG8QJ8 福州之家3部

Clan Level

19

Description

福州之家时差党24小时冲杯部落🌸部落捐兵1比3🌸🈲️挂机进进出出的人🌸🌸部落里只收长驻的朋友🌸长驻部落换名字的报销1200宝石🌸🌸

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
54113
48/50
China
inviteOnly
2
5200
#8VLG8QJ8

Clan Labels

Trophy Pushing

Trophy Pushing

International

International

Friendly

Friendly

Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [220] #8Y80QVU9P #8Y80QVU9P 福州之家༄女暴君
coLeader
5644 4708 21919 10224
2| [218] #88JYQCCJQ #88JYQCCJQ ✨秋天の童话✨
coLeader
5625 4327 315 1983
3| [245] #20VL9CUPU #20VL9CUPU 福州之家~❄️黑
coLeader
5620 4437 3979 1474
4| [228] #2LY8J2CQU #2LY8J2CQU 福州之家~❤️rong
coLeader
5618 3707 11671 13929
5| [277] #VL99YVVJ #VL99YVVJ ✨冬日の恋歌✨
coLeader
5584 2179 1534 1848
6| [213] #UPPP82L #UPPP82L 福州之家~⚡Gentle
Elder
5563 3723 345 1972
7| [231] #LVUGLY #LVUGLY Bing boss-梦屿千寻.
Elder
5520 2837 1635 1441
8| [220] #8YQYUPCLG #8YQYUPCLG 福州之家~❄️玄
Elder
5496 3619 17113 13358
9| [228] #29PUYQR0V #29PUYQR0V 福州之家~大刀
coLeader
5461 4032 11131 9612
10| [204] #9VLYV92 #9VLYV92 福州之家—❄️万
Elder
5452 4057 2828 5166
11| [209] #2P2YLQ0PG #2P2YLQ0PG 今天帅的有点不可
Elder
5451 3218 15902 13928
12| [202] #8GC0J9GCQ #8GC0J9GCQ 福州之家❄️流沙
Elder
5451 3833 6165 9063
13| [219] #89GPQ99PP #89GPQ99PP Crazy _ 【黑豹】
coLeader
5434 1774 4038 3282
14| [238] #Q90YRY9U #Q90YRY9U Jx明哥
coLeader
5418 4242 6014 5319
15| [225] #2LVR28QY2 #2LVR28QY2 龙行卓越
Elder
5411 4279 5193 8971
16| [221] #8JCPVLCGP #8JCPVLCGP 福州之家❤️神龙
Elder
5409 3796 6910 8971
17| [208] #2QCLC2PQ #2QCLC2PQ ld幻城
Elder
5405 4173 55 72
18| [232] #YG8VYRR0 #YG8VYRR0 福州之家~❤️混
coLeader
5402 4562 1891 7736
19| [217] #JVP8GJVP #JVP8GJVP Rick™
Elder
5376 3488 13862 8162
20| [223] #208CQ8G0J #208CQ8G0J 福州之家~❄️幸福
coLeader
5373 3654 58620 8878
21| [222] #Q0RRC2J8 #Q0RRC2J8 周周479390430y
Elder
5366 4533 3180 9373
22| [179] #2QC002Y9J #2QC002Y9J 噤若寒蝉 宛如梦幻
Elder
5359 2403 6025 13788
23| [207] #9LL2QR8QP #9LL2QR8QP 福州之家~❄️天
Elder
5356 4084 3761 7893
24| [233] #2PCUQCPJR #2PCUQCPJR 丿灵犀灬魔法
coLeader
5355 5072 4401 12874
25| [222] #29L8RYRQ2 #29L8RYRQ2 福州之家~福气满满
coLeader
5345 4218 4365 5745
26| [245] #G8J0L9PY #G8J0L9PY 福州之家~❤Joe❤
coLeader
5343 4343 6097 9106
27| [231] #20UCJGLG0 #20UCJGLG0 福州之家&天下图
coLeader
5330 4634 6780 8383
28| [229] #20Q0YY0LQ #20Q0YY0LQ Croc
Elder
5297 3704 3072 3210
29| [220] #GL8PLLJ #GL8PLLJ pc1
Elder
5291 2132 5430 8888
30| [222] #80V8UVG2U #80V8UVG2U 福州之家~❄️toy
Elder
5291 2858 12035 13464
31| [221] #C9VG09C8 #C9VG09C8 王者军团
Elder
5288 2978 13080 13228
32| [223] #G8LGRQY #G8LGRQY 望龙台
Elder
5284 3531 8601 10116
33| [223] #VUJUUVG8 #VUJUUVG8 福州之家~❄️kjkj
Elder
5282 4012 4489 12938
34| [230] #9C09LGYJ #9C09LGYJ 福州之家⭐大魔神
coLeader
5280 4530 6490 6309
35| [216] #9YJUR8ULR #9YJUR8ULR 福州之家~❄新手
Elder
5266 3968 2922 8974
36| [251] #G88VLCPR #G88VLCPR 梦的世界
Elder
5254 4034 2781 8595
37| [196] #8U0CC9QL8 #8U0CC9QL8 ❤️宠儿是个大笨
Elder
5224 3402 1549 4251
38| [235] #8Y9CPRC9P #8Y9CPRC9P 『殇』
Elder
5220 3609 2737 4898
39| [231] #RPR0J98V #RPR0J98V 放下
Elder
5216 4598 4635 7175
40| [222] #QJQUG92V #QJQUG92V EMPIRE✨满天星
Elder
5210 3703 3217 9427
41| [204] #2YJVQCGQ8 #2YJVQCGQ8 李家庄
member
5195 4403 2221 10123
42| [223] #QJGJRJY0 #QJGJRJY0 Storm Wind
Elder
5175 4088 16936 7762
43| [212] #892C08Q0G #892C08Q0G 开心❤游戏
Elder
5168 2573 2784 7494
44| [219] #PC90L09YQ #PC90L09YQ 幸福
Elder
4968 3330 45136 7501
45| [227] #8Y2P8Q22L #8Y2P8Q22L 福州之家~边城浪
coLeader
4924 4138 3505 3733
46| [244] #22L0JLL8 #22L0JLL8 江苏省苏州市高新
Elder
4757 3976 6198 10762
47| [207] #20U2CC9GP #20U2CC9GP 福州之家~❤️奥
coLeader
4424 2029 312 520
48| [250] #88VVY2RU0 #88VVY2RU0 福州之家~❤️奶
leader
3932 3876 15035 1137

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Right now I don't have any other source of income. Your support will help me to cover the hosting cost and help me aswell.

Donate Here