#JLYQ0QGY Crazy Bees

Clan Level

8

Description

πŸ˜šπŸ’¨πŸπŸπŸπŸ‡·πŸ‡Ί

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
15317
28/50
New Zealand
closed
32
0
#JLYQ0QGY

Clan Labels

Clan Wars

Clan Wars

Farming

Farming

Competitive

Competitive

Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [182] #8YJGVQ2UQ #8YJGVQ2UQ SATAN#1
coLeader
3404 0 6768 1317
2| [150] #2V0CLQVCY #2V0CLQVCY _Vanya_Workout_
Elder
2561 2547 0 967
3| [202] #8Q0UVUCY8 #8Q0UVUCY8 BlackAce
coLeader
2295 3597 2466 1438
4| [149] #8GJGUU2RQ #8GJGUU2RQ BlackAce
Elder
2162 0 1256 2024
5| [146] #8GLVQJPCV #8GLVQJPCV Sentinel
Elder
2140 0 110 857
6| [161] #2QL2Y02PP #2QL2Y02PP _Red_White_
Elder
2092 2408 376 803
7| [124] #2RRU00CC9 #2RRU00CC9 Dimasik
Elder
2082 2025 73 869
8| [136] #8UVLURVL0 #8UVLURVL0 _I'm_Bee_
Elder
1994 0 3796 786
9| [178] #VGYCY082 #VGYCY082 Dimasik
coLeader
1970 2831 1288 746
10| [90] #P090CY089 #P090CY089 _Predator_Bee_
Elder
1912 0 40 730
11| [74] #YCUJCPRQ0 #YCUJCPRQ0 _Red_Bee_
Elder
1631 0 7 413
12| [65] #LJ0P0QGR8 #LJ0P0QGR8 Executor
Elder
1409 0 3 270
13| [86] #YRJCLVGJV #YRJCLVGJV Savage
Elder
1342 0 6 1135
14| [65] #LRJJLRQ8V #LRJJLRQ8V [email protected]_
Elder
1335 0 0 450
15| [57] #LR9YJP8CR #LR9YJP8CR Excelsior
Elder
1288 0 6 506
16| [54] #LCG2LJG0R #LCG2LJG0R _Π―_ΠΈ_Ball_
Elder
1216 0 0 469
17| [60] #LYYG9VCYR #LYYG9VCYR Protector
Elder
1190 0 0 450
18| [87] #PRRJ0PR2P #PRRJ0PR2P aggro women
Elder
1184 348 0 31
19| [74] #YRGCLUQCC #YRGCLUQCC Reaper
Elder
1170 0 12 241
20| [84] #YUYUQLRVR #YUYUQLRVR Wicked
Elder
1137 0 7 1279
21| [61] #YUGY29809 #YUGY29809 Wise
Elder
1035 0 0 200
22| [45] #LJP200U8Q #LJP200U8Q Furious
Elder
911 0 0 20
23| [52] #YGRRPGVPQ #YGRRPGVPQ Brutal
Elder
861 0 0 20
24| [37] #LRVR8LYPV #LRVR8LYPV Devious
Elder
853 0 0 20
25| [74] #PUQUVYUYV #PUQUVYUYV Assassin
Elder
843 1399 0 78
26| [51] #YCPJPYJJY #YCPJPYJJY Angry
Elder
838 0 0 40
27| [52] #YQUYLCP2R #YQUYLCP2R Smart
Elder
787 0 0 40
28| [28] #LRUJG9G0P #LRUJG9G0P Venom
leader
480 0 0 15

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Donate Here