#JP8CQU الساهرون

Clan Level

17

Description

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
12135
13/50
Iraq
inviteOnly
1
800
#JP8CQU
Clan War League

Clan Labels

Clan Wars

Clan Wars

Donations

Donations

Competitive

Competitive

Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [177] #8Q2PPUQJ0 #8Q2PPUQJ0 صدام الساهر 6
coLeader
3198 2504 1 737
2| [133] #2JPQCU82V #2JPQCU82V ام وسام الساه
coLeader
2682 2123 1788 0
3| [219] #2PVJC0VLJ #2PVJC0VLJ ABU TURKI
Elder
2575 2101 0 0
4| [111] #PQQJJV09J #PQQJJV09J THE KING
member
2412 2582 0 0
5| [117] #89UPRUQJL #89UPRUQJL ÂĿÐØИ ŦЄм ĦØм
member
2227 542 0 0
6| [149] #CGPJ8RPG #CGPJ8RPG فهد الكلانات
member
2174 2089 0 0
7| [136] #PLPPCGJJY #PLPPCGJJY ĀBÓØÒĐ XĐ
coLeader
2006 2809 0 0
8| [115] #2V2G2QVLJ #2V2G2QVLJ صدام الساهر ١
member
1771 1919 0 341
9| [118] #2CYQRUU09 #2CYQRUU09 صدام الساهر 10
leader
1595 1802 0 279
10| [119] #2URPYCG9P #2URPYCG9P صدام الساهر 22
member
1591 2297 0 370
11| [131] #2GUYRYRVR #2GUYRYRVR صدام الساهر 8
member
1568 1943 0 0
12| [112] #922Y2Y92Q #922Y2Y92Q صدام الساهر 9
Elder
1417 542 0 0
13| [66] #8GGP9PJ8Y #8GGP9PJ8Y نورس
coLeader
1105 50 0 0

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Donate Here