#JPG28QG Mathewsay 5796

Clan Level

13

Description

欢迎活跃队友。只要不速本,我们就收😄We are welcome active clan people.... 一起加油打部落战💪💪💪必须合作,不合作我们就踢。谢谢!Teamwork together. if not teamwork, i will kick out our clan. Thanks🙏🤝

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
35470
38/50
China
inviteOnly
0
2000
#JPG28QG

Clan Labels

Clan Wars

Clan Wars

Clan War League

Clan War League

Competitive

Competitive

Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [236] #PLJLQ0QR #PLJLQ0QR Aaron7
coLeader
5476 4287 5073 10963
2| [229] #CRR9YGC9 #CRR9YGC9 Darwin LZW
coLeader
5113 5016 4420 6633
3| [245] #9CG88UPQ #9CG88UPQ Ken Lok
coLeader
5087 4757 14933 10981
4| [206] #209V22VC #209V22VC Is西aa楚cA霸so王ka
coLeader
4994 3794 3712 1788
5| [225] #RJVQYJ28 #RJVQYJ28 [冷霸月神]《9290》
coLeader
4711 2956 2075 1917
6| [165] #JR0P29VR #JR0P29VR LSL
Elder
4478 3406 4271 4048
7| [213] #Y0LCC89U #Y0LCC89U miA BrAnSoN
coLeader
4439 4988 1405 1882
8| [175] #UQQC9JV8 #UQQC9JV8 JasonYolo
Elder
4375 3388 898 4335
9| [170] #GR999JL0 #GR999JL0 Stephen cwchan
Elder
4346 3320 7437 5177
10| [238] #8G9P8PCC #8G9P8PCC [龙少霸爷] <5796&g
leader
4209 3841 7218 1502
11| [162] #RJ8GC2Y8 #RJ8GC2Y8 jonni lok 8733
Elder
4150 2954 306 1144
12| [192] #GY8LG2YC #GY8LG2YC 傻瓜
Elder
3953 2415 11277 3036
13| [142] #PGP0CYR2G #PGP0CYR2G Top 魔神
Elder
3683 3360 923 2377
14| [149] #UPVPL8VJ #UPVPL8VJ [<随风奔跑>]
coLeader
3500 1788 2601 2718
15| [160] #PYV0GUGC #PYV0GUGC sky loh
Elder
3086 2358 30 720
16| [104] #LYLQ9YLRY #LYLQ9YLRY 大金
member
3056 2126 40 4714
17| [147] #LPJCRV08J #LPJCRV08J 南方的雪化了
Elder
2901 3011 395 257
18| [136] #2289V8YLJ #2289V8YLJ sky9119
Elder
2707 2239 0 67
19| [163] #9RVYGCGQ2 #9RVYGCGQ2 金&木
Elder
2678 3005 196 754
20| [118] #YV9JLVRGQ #YV9JLVRGQ nathan
Elder
2522 2647 0 0
21| [191] #PRLG22JJ #PRLG22JJ Steven
Elder
2456 3686 0 0
22| [154] #8CJ9C22QY #8CJ9C22QY 垃圾堆
Elder
2428 2856 0 0
23| [112] #YVUQ80JUP #YVUQ80JUP [天命战神] {9290}®
coLeader
2415 2211 38 570
24| [132] #89LU9RCJQ #89LU9RCJQ 泄停疯
member
2414 2646 0 0
25| [96] #L22Y9UP2U #L22Y9UP2U 我不是横市老大
Elder
2274 2787 6 1533
26| [175] #QLCJU09Y #QLCJU09Y Las Vegas
coLeader
2161 4291 0 0
27| [108] #P2GGLRVV2 #P2GGLRVV2 123
Elder
2143 2689 0 0
28| [153] #GUGPG08R #GUGPG08R ✨✨✨Jes Sie✨✨✨
coLeader
2124 3001 0 0
29| [118] #89RPL09YR #89RPL09YR 神马-_-
Elder
2103 2208 0 0
30| [125] #LRC0YVU9Q #LRC0YVU9Q AredrightHand
Elder
1975 3075 120 66
31| [113] #VJ0GP0U0 #VJ0GP0U0 ying&yong
Elder
1955 1084 0 0
32| [82] #YCCLY2PU2 #YCCLY2PU2 不要迷戀哥,嫂子
Elder
1826 1472 0 0
33| [103] #LYVQ90QUQ #LYVQ90QUQ 木叶村
Elder
1748 2479 0 66
34| [105] #8RUV0PQ0 #8RUV0PQ0 yenxi 19
member
1687 2442 0 0
35| [98] #YR2V0G8V8 #YR2V0G8V8 大情绪
member
1398 1957 0 0
36| [48] #LUC28YJ2J #LUC28YJ2J Kang20
member
1018 1364 0 60
37| [68] #YYP8LVLC9 #YYP8LVLC9 甘林羊
Elder
861 1775 0 0
38| [33] #88CQ8CV9G #88CQ8CV9G Kanasai
Elder
655 112 0 0

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Donate Here