#JQYQCCU CAI BANG

Clan Level

26

Description

Clan chỉ nhận ae max hall 12, đánh war đủ 2 lượt. Không nhận khách du lịch và khoe cúp!!!

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
21155
17/50
Vietnam
inviteOnly
1
3200
#JQYQCCU
Clan War League

Clan Labels

Clan War League

Clan War League

Donations

Donations

Friendly

Friendly

Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [237] #2J9C09GL #2J9C09GL GODZILA
coLeader
5259 4861 24322 9192
2| [239] #Y2LYLC0G #Y2LYLC0G 1979
coLeader
5044 4445 8300 7054
3| [203] #YQPG2QPCY #YQPG2QPCY Taufique_Raza
coLeader
4099 4191 1564 1268
4| [187] #9JGGYLYJU #9JGGYLYJU BRØ'S.CÃPTÄÍÑ
coLeader
4088 3666 2917 2163
5| [228] #PVUR82RJ #PVUR82RJ ĐẠI CA GIANG HỒ
coLeader
3162 4403 0 0
6| [220] #2289RUVP #2289RUVP Su Su
coLeader
3160 2218 0 0
7| [233] #VJU8GVC #VJU8GVC MỘT THỜI ĐÃ XA
coLeader
3068 3129 0 0
8| [226] #PU022LU8 #PU022LU8 Hư Trúc
coLeader
3017 2750 0 0
9| [128] #9CJPLJ0PP #9CJPLJ0PP BRØ'S.CÃPTÄÍÑ 3
coLeader
2473 2110 4 1312
10| [182] #2LG9RUU98 #2LG9RUU98 Đoàn Dự
leader
2465 2246 0 0
11| [149] #LJQY9CUC #LJQY9CUC Pearland
coLeader
2407 2595 0 0
12| [167] #22YLLPJYY #22YLLPJYY Diego
coLeader
2373 2748 9880 12508
13| [118] #VU98C09J #VU98C09J Pé Dâuu
coLeader
1994 2524 0 35
14| [118] #9RLY2UP9L #9RLY2UP9L BRØ'S.CÃPTÄÍÑ 2
coLeader
1970 1125 4 877
15| [102] #9JPQGVU9P #9JPQGVU9P BRØ'S.CÃPTÄÍÑ 4
coLeader
1757 50 54 640
16| [122] #LVG8ULJYU #LVG8ULJYU lima
coLeader
1579 2381 925 1861
17| [37] #LVVC8YG2V #LVVC8YG2V sahil
coLeader
894 1498 0 0

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Donate Here