#JR28QR8U Macau

Clan Level

19

Description

⭐️ 部落重組中,誠徵14本或以上高本、聯賽15本必帶 ✅️ 競賽必滿,突襲週1400,部落戰連開,聯賽開30人 ✅️ 只要有實力、兵種等級、捐兵活躍,速本一律接受 ✅️ 升職原則:聯賽表現優秀、捐兵4000、有貢獻玩家 ⭐ 休閒部落,沒有特別要求。首領微信 1260447748

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
41775
45/50
International
open
2
2600
#JR28QR8U

Clan Labels

Clan Wars

Clan Wars

Clan War League

Clan War League

Donations

Donations

Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [175] #QQVRJRPGU #QQVRJRPGU 冰霜巨龍
Co-Leader
5354 1090 9982
2| [256] #298V0Y2GQ #298V0Y2GQ Kal'el
Member
5174 657 344
3| [246] #RRYC8288 #RRYC8288 Fox♥️Z.Z
Co-Leader
5126 2766 2301
4| [201] #PGV00VYU8 #PGV00VYU8 原始部落
Co-Leader
5012 1282 1245
5| [185] #YPYPY8GJL #YPYPY8GJL 地平线...清清龙
Member
5004 0 0
6| [204] #YQRRQ2PQ9 #YQRRQ2PQ9 Call of Duty
Co-Leader
4993 10737 1983
7| [211] #YLCC8GR98 #YLCC8GR98 Fan
Elder
4973 5208 3394
8| [242] #Y8LGC9PJV #Y8LGC9PJV 戰神村
Co-Leader
4958 16771 0
9| [224] #828YUL9RR #828YUL9RR 音無
Elder
4926 2338 604
10| [264] #L2QG2VVR #L2QG2VVR 大地
Co-Leader
4902 2610 4634
11| [241] #90UQJRU0 #90UQJRU0 夢想家
Elder
4900 779 0
12| [196] #RLCQCCC8 #RLCQCCC8 JL_Wang
Co-Leader
4881 1905 4289
13| [170] #LCQGY089Y #LCQGY089Y 天真無邪
Co-Leader
4867 270 3869
14| [231] #29UU0GYV9 #29UU0GYV9 asHen
Co-Leader
4769 4974 0
15| [243] #VU8VRC0U #VU8VRC0U i ken i
Co-Leader
4572 1453 2658
16| [206] #2L2PY2JC9 #2L2PY2JC9 Jo
Elder
3972 438 1903
17| [215] #YL2YCPCUR #YL2YCPCUR daries
Member
3775 74 0
18| [136] #QU0QLQ820 #QU0QLQ820 埃尔温·隆美尔
Co-Leader
3670 0 0
19| [121] #QJG2V8Y9Y #QJG2V8Y9Y 一曲离殇了君愁
Member
3524 0 0
20| [132] #G8GUPUY22 #G8GUPUY22 Biu_fla
Elder
3360 1907 0
21| [203] #22P280J8Q #22P280J8Q Jkore
Member
3325 725 527
22| [124] #QRYJL02R0 #QRYJL02R0 ruthless
Member
3234 120 2373
23| [153] #LPJGU8UQG #LPJGU8UQG philip
Elder
2859 3899 4020
24| [103] #G9ULR82VC #G9ULR82VC 钟意你
Member
2787 0 273
25| [131] #QG902U80R #QG902U80R Agil Aditya
Member
2742 0 0
26| [167] #LVYJRYCG #LVYJRYCG 昨夜FaShIoN
Member
2714 1032 4607
27| [91] #GPGYQ8CGR #GPGYQ8CGR people
Member
2698 30 3003
28| [204] #89209YGQQ #89209YGQQ Randy'Ndy
Member
2643 194 250
29| [207] #2LUPJP00 #2LUPJP00 CeNa
Elder
2641 1191 0
30| [120] #G8RJVQG9Q #G8RJVQG9Q jay play
Member
2636 0 1229
31| [85] #LVULLLQGG #LVULLLQGG JasperPlays
Member
2611 5 862
32| [77] #QU8UGCJ0C #QU8UGCJ0C 火火
Member
2583 0 102
33| [125] #QU8URRJRV #QU8URRJRV 琛溪景
Leader
2439 508 511
34| [94] #G09VJ9Q2P #G09VJ9Q2P WoWo
Member
2422 0 0
35| [119] #G8LULCQGP #G8LULCQGP Taco
Member
2341 12 0
36| [103] #PUUPY89CL #PUUPY89CL Hou518
Member
2329 0 967
37| [83] #LVP00GQVP #LVP00GQVP minson
Member
2295 0 0
38| [118] #G9L2CGQJ0 #G9L2CGQJ0 alYiwai khant
Member
2259 0 2422
39| [93] #G9RRPUL09 #G9RRPUL09 Tayson
Member
2189 0 504
40| [85] #G9VUGPRJG #G9VUGPRJG Kirisame Marisa
Member
2094 0 0
41| [140] #QYVPQUPU2 #QYVPQUPU2 电磁帅啵啵啵
Co-Leader
1979 0 0
42| [78] #QULCLJ2J9 #QULCLJ2J9 阿明明
Member
1904 0 0
43| [134] #G0QPRCPR0 #G0QPRCPR0 梅川酷子
Member
1878 9 116
44| [87] #G22LCQLVL #G22LCQLVL 兜兜里有糖
Member
1502 0 1338
45| [191] #9QRLGLPC #9QRLGLPC 龙之o0吻0o
Member
1237 0 235

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Donate Here