#YRCYRYY8 香港任性部落

Clan Level

25

Description

本盟於16/11/2015創立,自認打部戰不理想的,我們無任歡迎,不論贏輸,只求一起進步。

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
45245
44/50
Hong Kong
inviteOnly
0
1000
#YRCYRYY8

Clan Labels

Clan Wars

Clan Wars

Clan War League

Clan War League

Friendly

Friendly

Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [245] #2RG8J80VG #2RG8J80VG 江氏帮
Co-Leader
5400 5000 3618 7028
2| [241] #228L9QGJR #228L9QGJR 昊焱Gore~
Elder
5390 4377 8954 8850
3| [249] #YC8R0CJ #YC8R0CJ Steve Gore
Co-Leader
5324 4002 9852 8958
4| [236] #8LLVJPUV0 #8LLVJPUV0 窮到褲穿
Co-Leader
5200 4654 5151 3690
5| [276] #28UQUYLPP #28UQUYLPP GOGO
Co-Leader
5196 4889 608 623
6| [248] #8U8QU2Y89 #8U8QU2Y89 CAT CAT
Member
5140 4811 1408 1230
7| [245] #QPQV2CG8 #QPQV2CG8 ⚠️⚠️大MAN⚠️
Co-Leader
5121 4790 4099 2904
8| [271] #V8P2RLV2 #V8P2RLV2 永高
Elder
5120 4763 356 414
9| [255] #2YRQUV0LY #2YRQUV0LY 大錢壯
Co-Leader
5105 4819 1296 1415
10| [248] #8JYRYJYUQ #8JYRYJYUQ WaWa
Co-Leader
5076 4840 726 684
11| [232] #9YU92QRY #9YU92QRY vic
Co-Leader
4971 3882 997 644
12| [233] #RJL892VU #RJL892VU clim
Co-Leader
4876 4678 2231 2518
13| [207] #LGVC29LGY #LGVC29LGY 黃金龍
Member
4815 4547 253 1798
14| [258] #QJC08J8 #QJC08J8 sport
Co-Leader
4805 4814 3441 1660
15| [220] #22UQ8VCJ8 #22UQ8VCJ8 3Y3S
Member
4785 4608 304 611
16| [192] #8UY800J0 #8UY800J0 冥府之門
Elder
4770 4036 966 2648
17| [253] #QYPU9JPV #QYPU9JPV 菲菲
Co-Leader
4632 4517 939 4840
18| [235] #82PJ2RJV8 #82PJ2RJV8 觀自在
Co-Leader
4602 5031 891 3
19| [265] #2VLLG9RRP #2VLLG9RRP ✨回家❤️少女✨
Co-Leader
4186 4829 3768 1482
20| [228] #28PQ8UQ0G #28PQ8UQ0G 火能爆
Co-Leader
4100 4509 33 312
21| [238] #PYRUPVGP #PYRUPVGP 外賣仔
Member
4009 4414 0 0
22| [210] #Q828GQ0U #Q828GQ0U 小獅子_Leo
Member
3988 5013 299 546
23| [164] #8QCLLJRPG #8QCLLJRPG Jarry
Member
3879 2870 1982 3958
24| [231] #PU0G0PR0 #PU0G0PR0 yy
Co-Leader
3876 4795 1983 383
25| [200] #JC2PURCC #JC2PURCC 根本無敵
Member
3873 4436 673 831
26| [235] #2QRLPL0VR #2QRLPL0VR 艾奥里亞
Co-Leader
3803 3972 295 0
27| [279] #LYJ9899V #LYJ9899V COOL
Co-Leader
3651 4846 557 0
28| [275] #2ULRQUJP #2ULRQUJP MURR
Co-Leader
3613 4649 365 0
29| [218] #2CGL2V02U #2CGL2V02U samsam
Co-Leader
3558 4933 1774 894
30| [233] #LJ82QJ0R #LJ82QJ0R Duduland
Co-Leader
3526 3885 5 0
31| [238] #PU8UYR9PQ #PU8UYR9PQ 我不是處女
Co-Leader
3317 4327 2733 1324
32| [260] #L08L0CCP #L08L0CCP Cccmike28
Leader
3212 4022 0 0
33| [251] #9YPCURUC #9YPCURUC Tomaz
Co-Leader
3157 4476 0 0
34| [129] #YLG8P2PYY #YLG8P2PYY 一影一
Elder
3123 2437 557 970
35| [176] #9CG0UYRL9 #9CG0UYRL9 ☯️NightShade⚛
Member
2923 3309 88 77
36| [160] #CG92CCCG #CG92CCCG 神擊究極
Member
2801 2732 0 144
37| [158] #YVGQV29CR #YVGQV29CR 2020熊典
Member
2648 3587 125 77
38| [98] #QRYL99L8U #QRYL99L8U 泥膠豬豬
Member
2482 2398 0 0
39| [72] #QJGJG2V8R #QJGJG2V8R Memoire Parfait
Member
2366 2307 29 15
40| [155] #QGUJVV9Y #QGUJVV9Y willhkadl
Member
2301 3188 0 0
41| [111] #PUP99R9G0 #PUP99R9G0 萬宇軒
Member
2114 2407 0 0
42| [117] #L92G92UG9 #L92G92UG9 意粉
Member
1848 2642 0 0
43| [105] #PP00YRJC2 #PP00YRJC2 龍王城
Member
1805 2117 0 71
44| [151] #L0LCG9PY9 #L0LCG9PY9 Vincent
Member
1608 2355 0 0

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Donate Here