#JLLV9RR0 刷墙党XII

Clan Level

24

Description

刷墙党旗下12分营;加部落主动发互刷阵友谊战配合检查;赛季捐兵3000起,按需捐兵不可乱捐;随机清理不活跃成员,部落战连续两场不打者踢;微信群:jin449245;QQ群:344925024[关注Zero互刷联盟专属贴吧.Z盟]

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
35567
50/50
Benin
inviteOnly
0
0
#JLLV9RR0
Clan War League

Clan Labels

Clan Wars

Clan Wars

Clan Games

Clan Games

Farming

Farming

Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [231] #RVQUJ8VQ #RVQUJ8VQ 糊涂Ayong
coLeader
5122 5003 7141 7213
2| [226] #UPLGJ8RV #UPLGJ8RV Azuma
Elder
4913 4815 390 3195
3| [221] #20QU0L820 #20QU0L820 糊涂Ayong3
Elder
4901 5034 9652 5709
4| [239] #PP0LPLL2 #PP0LPLL2 摸错人比哪
Elder
4753 5060 1722 3867
5| [197] #YLGL09QJ #YLGL09QJ 无敌啊鹿
Elder
4206 4696 577 558
6| [204] #2PVGGY9C8 #2PVGGY9C8 游侠
member
4023 3257 0 77
7| [167] #J0V0LYP #J0V0LYP 败家部落X
member
3704 3509 903 1446
8| [227] #8QJ99LV9 #8QJ99LV9 ☆孤单寂寞冷☆
leader
3536 5000 3015 748
9| [217] #VRC0VU2V #VRC0VU2V jeff
member
3449 4947 0 77
10| [144] #YURCP2JJL #YURCP2JJL hounima2
member
3427 3497 246 45
11| [194] #2CVQCP0R #2CVQCP0R -:- 夏安琪 -:-
member
3279 3045 1029 510
12| [165] #CRU09VU0 #CRU09VU0 Kings&Sherry
member
3250 3671 0 0
13| [183] #29YGUYJG #29YGUYJG zzz
member
3239 1359 77 0
14| [211] #UQ0CV908 #UQ0CV908 南無虛空藏菩薩
Elder
3212 4840 0 45
15| [155] #8YQGCLYPP #8YQGCLYPP 农夫果园
member
3170 3069 718 144
16| [154] #YUUGL0PVL #YUUGL0PVL 灵冢
member
3165 3195 89 0
17| [152] #9YQ99GJJP #9YQ99GJJP 自由最大
member
3140 3200 2089 3008
18| [193] #G9289CVP #G9289CVP yy
member
3103 4553 0 0
19| [221] #2L2R9UP8J #2L2R9UP8J 二帅5678
member
3089 4971 158 0
20| [215] #2VVPY8J8 #2VVPY8J8 充血膨胀
member
3078 4601 11 0
21| [143] #YCJ9RLJ2L #YCJ9RLJ2L 少女丫
member
3073 1221 0 47
22| [184] #Y08LJ0CGJ #Y08LJ0CGJ 七月既望
member
3001 3407 0 75
23| [213] #2QY88Y82 #2QY88Y82 蟹黄豆腐
member
2987 4162 1431 1307
24| [192] #VLRVJRYP #VLRVJRYP 果立成
member
2973 2854 210 0
25| [202] #L2GG0VYV #L2GG0VYV FURY♠️
member
2963 4313 0 0
26| [219] #Y8C28QUV #Y8C28QUV 萌煞煞SJ
Elder
2931 4442 235 527
27| [171] #QRYLUCCP #QRYLUCCP 世外桃源
member
2800 782 3 90
28| [208] #9LJ2VYP0 #9LJ2VYP0 Whitewang
Elder
2787 2906 335 0
29| [183] #9PQUJVLQ9 #9PQUJVLQ9 哔哔哔
member
2782 3553 647 1374
30| [231] #GLGYJLGV #GLGYJLGV 亚特兰蒂斯
member
2727 4971 329 0
31| [131] #LQYQVUJ89 #LQYQVUJ89 Likechertish
coLeader
2723 3140 30 583
32| [172] #GVVL2GPG #GVVL2GPG 蝴蝶為風醉卻無所
Elder
2717 2495 0 0
33| [230] #2Q22G9JLP #2Q22G9JLP 繁华落尽终成殇 落
member
2651 5002 202 0
34| [192] #Q2GGPR20 #Q2GGPR20 斯巴达
member
2640 3843 1390 1526
35| [175] #2C9UCPUV8 #2C9UCPUV8 Dawn
Elder
2627 2549 0 0
36| [145] #288982VQR #288982VQR 十分——霸气
member
2611 2228 0 0
37| [207] #JU9PQV9Y #JU9PQV9Y 月亮城
member
2590 4310 0 0
38| [161] #92Q9CUV92 #92Q9CUV92 ≮青春≯ 无忧℉
member
2572 3214 0 0
39| [179] #8PVGJPYJY #8PVGJPYJY 禽兽放下那女孩
member
2493 2219 77 257
40| [129] #2GVQJGG2 #2GVQJGG2 戰魂家族★快乐园
member
2390 2137 0 74
41| [185] #YGJLU20J #YGJLU20J weii
member
2371 3016 0 45
42| [142] #Y0RLJYC22 #Y0RLJYC22 CSY000708青春丶无悔
Elder
2330 2648 0 47
43| [235] #JQ29UUQV #JQ29UUQV hounima
coLeader
2163 4704 37 300
44| [197] #U9V8RPPY #U9V8RPPY 小小城堡
member
2151 2959 0 0
45| [163] #LG0CYUUU #LG0CYUUU 影魅
member
1876 2358 85 356
46| [197] #LV9R99PQ #LV9R99PQ No can no bibi、
member
1823 2803 663 1212
47| [124] #L0RP90RLY #L0RP90RLY 奥格瑞玛
member
1756 1299 2 0
48| [149] #LRQ9L98P0 #LRQ9L98P0 菲·瓦伦丁
Elder
1462 5122 1166 0
49| [212] #YYPGGULQ #YYPGGULQ 兵哥
member
1406 3950 20 0
50| [158] #PPP0VRG9 #PPP0VRG9 A_mY
member
1159 2253 1 80

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Donate Here