#JLV98C8C 天不收我收 牛部落

Clan Level

11

Description

部落战连开,部落急需部落战强手,部落禁止乱捐兵,发现者或被举报的人不要怪我们不留情。看表现给职位

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
28146
48/50
China
open
0
2500
#JLV98C8C
Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [214] #8LY0890CL #8LY0890CL 英雄村庄
member
4672 3661 62 0
2| [214] #29RYYLRU #29RYYLRU 5566
leader
4017 3969 1460 226
3| [159] #800CG0V2U #800CG0V2U Magic晓寒
member
3670 3220 0 0
4| [142] #PRV008JQL #PRV008JQL M.D.L
coLeader
3339 3160 177 101
5| [174] #V8JJP2PY #V8JJP2PY 真梁家村
coLeader
3277 3338 167 462
6| [125] #PUU8JG8LV #PUU8JG8LV 数字天宫
member
3229 3410 313 594
7| [116] #YG2U99Y90 #YG2U99Y90 圣Ares0214
member
3092 2417 142 354
8| [129] #8PG0PJ8LR #8PG0PJ8LR 笨笨
Elder
3074 2735 36 0
9| [107] #82GQ02Y2C #82GQ02Y2C 155
member
2906 2582 0 102
10| [127] #PQ09LQ0GC #PQ09LQ0GC 巴黎的雪
member
2895 3041 0 55
11| [169] #8VQ08VU8L #8VQ08VU8L 梦幻
coLeader
2833 3796 0 0
12| [190] #8RP02PGC8 #8RP02PGC8 孤独的梦
member
2789 2744 30 0
13| [100] #YYUCU2L98 #YYUCU2L98 夜城依旧
member
2744 2326 128 654
14| [175] #2PJQP0GY9 #2PJQP0GY9 5566
coLeader
2743 3997 1038 169
15| [120] #YPCJL2GG0 #YPCJL2GG0 梦落雨
coLeader
2711 2690 120 35
16| [138] #9CUU8QYYJ #9CUU8QYYJ 浅夏が忆汐
member
2711 2608 5 0
17| [143] #P9UPLQY2C #P9UPLQY2C 部落内有杀气
Elder
2704 2637 993 523
18| [103] #YU2QCQ00C #YU2QCQ00C 朝歌晚酒
member
2610 2419 0 523
19| [96] #L09UCJYY8 #L09UCJYY8 TG无痕
Elder
2458 2034 92 132
20| [148] #P9QJJQRCR #P9QJJQRCR 鹏,,
coLeader
2350 3475 414 310
21| [158] #Y0QVR98VP #Y0QVR98VP Li☆TM
Elder
2329 3309 370 55
22| [111] #PULJYVVLV #PULJYVVLV 雪之下,Yukino
Elder
2322 2049 0 0
23| [87] #PQLGGLYQC #PQLGGLYQC 云之梦
member
2284 2337 73 430
24| [113] #9LJ9R0PQ8 #9LJ9R0PQ8 利维坦
member
2197 2859 1 0
25| [100] #99VVRCC29 #99VVRCC29 王者♥凤求凰
member
2128 2454 0 0
26| [94] #Y9QLC8QP8 #Y9QLC8QP8 孙悟空
member
2127 2544 0 0
27| [92] #9G8L0CYVU #9G8L0CYVU 年大过
member
2048 915 166 568
28| [60] #YQVLRYQRL #YQVLRYQRL 火神村
member
2030 2095 0 0
29| [79] #L2CPPR0CL #L2CPPR0CL 大唐
coLeader
1985 2128 77 217
30| [117] #8J2LVVCY9 #8J2LVVCY9 (ಥ_ಥ)是在下输了
Elder
1856 901 314 1152
31| [92] #9CV9UQVPP #9CV9UQVPP 谁家搬家
member
1855 2301 0 0
32| [71] #Y0PYJQRYU #Y0PYJQRYU 怀旧女郎
Elder
1824 2100 387 205
33| [70] #Y0VGV2U2G #Y0VGV2U2G 北轩i
member
1814 2050 140 231
34| [75] #YG22L2UU9 #YG22L2UU9 楼兰黄金村
Elder
1675 2083 30 52
35| [53] #YCCLR9LQC #YCCLR9LQC 别打我因为我是你
member
1652 1181 374 205
36| [66] #9PC0LJ8R8 #9PC0LJ8R8 MD ALMAMUN 2
member
1627 1712 0 0
37| [84] #YR09J9YJL #YR09J9YJL 淇哥哥很帅
member
1611 1943 0 0
38| [78] #YCQLLQJR9 #YCQLLQJR9 坐爆你的腰子
member
1483 2250 0 0
39| [64] #L8892CQU2 #L8892CQU2 小刺心鸭
coLeader
1467 1571 115 52
40| [83] #L8Y2JCUY9 #L8Y2JCUY9 你是一只猫
Elder
1432 2080 193 216
41| [65] #PR9GVCYPC #PR9GVCYPC KERRY
member
1353 2238 0 0
42| [49] #L08YPVQL8 #L08YPVQL8 上帝头上飞
coLeader
1351 651 120 100
43| [79] #Y289PLCR0 #Y289PLCR0 鲁花花生油
member
1231 2151 25 0
44| [27] #PJRJVCVG0 #PJRJVCVG0 13453535
member
830 772 0 30
45| [19] #LPQQYUC0Y #LPQQYUC0Y 孤独患者
member
770 315 0 45
46| [89] #P0JGUGCU0 #P0JGUGCU0 5566
coLeader
619 2402 0 0
47| [20] #YU0PG8289 #YU0PG8289 小学生
member
603 585 0 20
48| [12] #L9RYLGGUU #L9RYLGGUU 璃冼森
member
463 78 0 40

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Right now I don't have any other source of income. Your support will help me to cover the hosting cost and help me aswell.

Donate Here
www.000webhost.com