#JP0LGQRL 不打部落战之伊甸园16

Clan Level

21

Description

伊甸园互刷系列,16部群号:661767590,招收11、12、13本,进群审核三星阵;部落战必须听指挥!看邮件打输/赢,第一次必须打自己对位,第二次可以打第一,或最后6小时补星。【关注积分鑫盟】

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
34668
50/50
Vatican City
inviteOnly
0
0
#JP0LGQRL
Clan War League

Clan Labels

Clan War League

Clan War League

Clan Games

Clan Games

Farming

Farming

Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [201] #8YRLC88QJ #8YRLC88QJ 精英部落
member
4309 4015 439 592
2| [159] #PRQ0G2GGG #PRQ0G2GGG WAduHK
member
4304 4483 261 102
3| [236] #28GGQQGQU #28GGQQGQU 请带我走
coLeader
4194 2005 6013 444
4| [210] #2CPQR2CJ #2CPQR2CJ 金海
member
4126 4321 40 100
5| [182] #28CCG2GG9 #28CCG2GG9 超人不会飞
Elder
3999 2667 45 680
6| [201] #8LJV2JCVQ #8LJV2JCVQ 三国懒觉
Elder
3881 3815 347 1833
7| [191] #P2P0U0JPL #P2P0U0JPL 天外部落
Elder
3875 3940 377 3218
8| [150] #8J8UUQPLP #8J8UUQPLP 疯子
Elder
3698 3318 160 935
9| [123] #YLJCGQPG0 #YLJCGQPG0 可嗯
member
3620 2340 26 462
10| [173] #2Q98CCJ2U #2Q98CCJ2U 123
leader
3616 2383 2454 933
11| [182] #2JUPJ0JYR #2JUPJ0JYR Jeffery Lu
Elder
3607 3010 1256 1022
12| [155] #P2L8PUC8 #P2L8PUC8 麻花Everybody
member
3465 2721 777 1689
13| [172] #Y0R28YVRV #Y0R28YVRV 椴木沟村
Elder
3428 3854 391 200
14| [186] #90LYR2YPU #90LYR2YPU 妖刀
coLeader
3387 3225 2366 1329
15| [150] #98QCR9JU #98QCR9JU 幻城
member
3276 3697 1933 648
16| [179] #8VU0YJU #8VU0YJU 帝都
coLeader
3266 2176 720 576
17| [178] #R8RJUL8 #R8RJUL8 我心中的女魔头是M
member
3202 3070 371 524
18| [178] #2YCQQ29PQ #2YCQQ29PQ YEW
member
3121 3139 15 0
19| [132] #2LRQCR02 #2LRQCR02 洪帮主@丐帮
member
3118 1947 952 1882
20| [186] #C9U2C2U2 #C9U2C2U2 ( 死神.90 )
Elder
3105 3105 628 137
21| [206] #20QUL99P2 #20QUL99P2 ♪不给糖就捣蛋♪
member
3068 4036 0 575
22| [206] #JJG888J2 #JJG888J2 高手
Elder
3065 3989 5824 6399
23| [171] #89V2Y8UCQ #89V2Y8UCQ 怪兽
member
3003 1936 114 190
24| [142] #2JGQCVV2Y #2JGQCVV2Y 彡麦子
Elder
2958 2810 509 495
25| [128] #8R20G8GRC #8R20G8GRC 狼王
member
2955 3332 3 172
26| [142] #LQ08YVLVY #LQ08YVLVY 我的村庄叫做……
member
2916 3048 60 322
27| [115] #L2LQC2PVV #L2LQC2PVV 仙气儿飘飘
member
2856 2490 40 67
28| [171] #9YYPURPV0 #9YYPURPV0 ☁☁☁
Elder
2855 4225 474 1396
29| [163] #V9G082CG #V9G082CG 大牛带你飞
member
2735 2034 0 0
30| [175] #9V9R9CLQV #9V9R9CLQV 凌云
member
2685 3342 343 1519
31| [186] #LCJL8J22 #LCJL8J22 咆哮花园
member
2656 2551 55 272
32| [82] #PLU0UGJ0U #PLU0UGJ0U Eminem
member
2648 2278 60 1203
33| [121] #22C98QP8Q #22C98QP8Q Mr~俊
member
2629 1894 0 66
34| [206] #2QV289U0Q #2QV289U0Q 嘿嘿
member
2613 3128 4500 2677
35| [201] #2Y0YG0CRR #2Y0YG0CRR 怪兽
member
2552 2925 0 84
36| [122] #YY80V0RQL #YY80V0RQL 骚鸡张杰
member
2518 2602 1009 510
37| [184] #2VVLP2R92 #2VVLP2R92 笑嘻嘻
member
2454 3314 6416 2634
38| [124] #YLG8800QR #YLG8800QR 十年之后
member
2413 2675 0 107
39| [225] #Y9P2098C #Y9P2098C Tristan.C
member
2406 3606 60 45
40| [128] #2PUQRJYJG #2PUQRJYJG 服不服
member
2343 2502 34 86
41| [108] #LYYGC9URL #LYYGC9URL 毅少山庄
member
2332 2698 656 2043
42| [171] #9GPQQ2QGU #9GPQQ2QGU 怪兽
member
2295 348 294 168
43| [184] #8QPU0G2RG #8QPU0G2RG 瓜皮
Elder
2290 2137 304 300
44| [148] #8GP9GVUQQ #8GP9GVUQQ 袁家村儿
member
2281 2517 300 265
45| [171] #9UUQG8P9C #9UUQG8P9C 怪兽
member
2277 1923 0 168
46| [109] #L8RP8R9JG #L8RP8R9JG 吾阳
Elder
2170 2775 2013 1678
47| [153] #9RRCY2282 #9RRCY2282 生生不息
member
2074 3015 418 328
48| [158] #J2C0U9YV #J2C0U9YV 失落帝国
member
1891 2616 85 2
49| [135] #G0GLUYC #G0GLUYC 大保健。
member
1609 2192 35 362
50| [142] #GJ2VQGVY #GJ2VQGVY OK.
member
1450 2175 564 1588

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Donate Here