#JP0LGQRL 不打部落战之伊甸园16

Clan Level

23

Description

***互刷系列,16部群号:661767590,招收11、12、13、14本,捐兵👉️雷龙气球👈️进群审核三星阵;部落战必须听指挥!看邮件打输/赢,***必须打自己对位,第二次可以打第一,最后12小时补星。【关注积分鑫盟】

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
33778
49/50
Vatican City
open
1
2000
#JP0LGQRL
Clan War League

Clan Labels

Clan War League

Clan War League

Clan Games

Clan Games

Farming

Farming

Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [243] #28GGQQGQU #28GGQQGQU 请带我走
coLeader
4966 2422 104 0
2| [117] #PLU0UGJ0U #PLU0UGJ0U Eminem
member
4955 2588 0 212
3| [192] #Y0R28YVRV #Y0R28YVRV 椴木沟村
Elder
4023 3524 300 151
4| [232] #2YG2L8QV2 #2YG2L8QV2 程语
member
3958 3496 152 568
5| [107] #YC08Y2L8Q #YC08Y2L8Q 小徐同志
member
3646 2786 191 184
6| [213] #8LJV2JCVQ #8LJV2JCVQ 三国懒觉
member
3637 4324 0 62
7| [205] #8298LJVUG #8298LJVUG ✨為✨「愛」✨瘋
member
3527 3721 0 0
8| [199] #90LYR2YPU #90LYR2YPU 妖刀
member
3511 3959 0 0
9| [221] #8PLV28V8 #8PLV28V8 花衫凉拖美大叔
member
3473 3842 15 60
10| [203] #22JQ2JQGR #22JQ2JQGR BJD·你不行
member
3413 4510 204 94
11| [187] #2Q98CCJ2U #2Q98CCJ2U 123
leader
3356 2368 0 0
12| [203] #LCJL8J22 #LCJL8J22 咆哮花园
member
3346 3266 0 0
13| [198] #C9U2C2U2 #C9U2C2U2 ( 死神.90 )
Elder
3141 3575 62 0
14| [192] #QP8L2CY0 #QP8L2CY0 西村
member
3140 2379 0 0
15| [226] #8LG098RRJ #8LG098RRJ 沫沫
member
3094 4699 0 0
16| [153] #LLVY2RCR8 #LLVY2RCR8 白雪
member
3083 3799 0 0
17| [174] #PVC0JL8J0 #PVC0JL8J0 许你一世倾城
member
3062 3299 50 0
18| [188] #P2L8PUC8 #P2L8PUC8 麻花Everybody
member
3009 3764 0 0
19| [162] #8LC0CV0GL #8LC0CV0GL 闲听落花.
member
3000 3547 725 260
20| [166] #GJ2VQGVY #GJ2VQGVY OK.
member
2950 3305 0 0
21| [167] #209QCYU #209QCYU 我为自己带盐
member
2885 4146 38 30
22| [189] #8VU0YJU #8VU0YJU 帝都
coLeader
2872 2110 35 0
23| [153] #999GCUUQG #999GCUUQG CN.星巴克斯特
member
2833 2239 0 30
24| [161] #8CLQJQ0Q9 #8CLQJQ0Q9 皇族嵩哥(^_^)
member
2800 2716 0 0
25| [166] #8PUUR8RVU #8PUUR8RVU 微笑~悲伤*情义梦&a
member
2790 2476 0 0
26| [188] #8QPU0G2RG #8QPU0G2RG 瓜皮
Elder
2788 2137 0 0
27| [197] #9V9R9CLQV #9V9R9CLQV 凌云
member
2709 3736 215 154
28| [174] #90J8GCRGC #90J8GCRGC EA丶星辰府
member
2708 2603 0 0
29| [150] #G0GLUYC #G0GLUYC 大保健。
member
2687 2856 0 0
30| [156] #98VVVP8QQ #98VVVP8QQ 无双
member
2674 2745 0 0
31| [182] #98QCR9JU #98QCR9JU 幻城
member
2658 4942 45 131
32| [154] #9CGGJPG2L #9CGGJPG2L 承让了我的弟
member
2654 3048 106 100
33| [127] #LGUGPG8J9 #LGUGPG8J9 浅梦゛
member
2648 2581 0 0
34| [154] #88VY0QU8U #88VY0QU8U 卖女孩的火柴人
member
2633 2670 0 0
35| [223] #2QV289U0Q #2QV289U0Q 嘿嘿
Elder
2598 3300 223 0
36| [209] #2VVLP2R92 #2VVLP2R92 笑嘻嘻
Elder
2593 2786 174 54
37| [121] #PG02YR0RJ #PG02YR0RJ 雾里
member
2585 2560 0 298
38| [143] #P0QPR0GYQ #P0QPR0GYQ 晴天丶
member
2581 0 0 0
39| [214] #2VYRVPPCG #2VYRVPPCG 李伟杰2
member
2367 3668 0 0
40| [174] #PJL2CJV0V #PJL2CJV0V 无尽
member
2351 4135 0 0
41| [112] #YJG2CQ9YQ #YJG2CQ9YQ 刘阳
member
2348 2753 60 65
42| [211] #PPJGURPRG #PPJGURPRG ag
member
2339 2983 364 448
43| [182] #9YYPURPV0 #9YYPURPV0 ☁☁☁
Elder
2331 4584 0 0
44| [190] #P82LJUP0 #P82LJUP0 李伟琪
member
2325 3722 0 0
45| [132] #PPJ8VYVUR #PPJ8VYVUR 神仙王
member
2116 3625 0 0
46| [152] #900U8JRQL #900U8JRQL 李安
member
2057 2559 80 216
47| [179] #2RUUVUY0U #2RUUVUY0U _____Chen°
member
2018 3201 63 42
48| [121] #9LUVJV88G #9LUVJV88G 熔火诺诺
member
1511 2151 0 7
49| [150] #8YY9QR2Y0 #8YY9QR2Y0 景田●梅川邪子
member
1424 2028 0 40

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Donate Here