#JP2RPQJC 戰神火鳳

Clan Level

12

Description

歡迎玩家來到戰神火鳳大家庭,捐兵到1200當長老,捐兵到3000當副首領。請按照玩家需求捐兵,沒有就不捐,謝謝合作!!想打部战的多捐兵,证明自己在线活跃,不想打部戰的請提前設置好,部落不能多次進退,退部前請考慮好。一個赛季清理一次殭屍號。

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
36853
47/50
Brunei
open
1
3000
#JP2RPQJC
Clan War League

Clan Labels

Clan War League

Clan War League

Friendly

Friendly

Relaxed

Relaxed

Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [244] #9YQG80L90 #9YQG80L90 胜利庄
leader
5146 4789 11391 5989
2| [193] #YPYVUQVUU #YPYVUQVUU hang
Elder
4502 4139 2212 542
3| [208] #G2QC8L9U #G2QC8L9U xiaoyao
coLeader
4257 4301 154 139
4| [166] #LPJCGV2J2 #LPJCGV2J2 改变
member
4222 4234 0 4164
5| [204] #28Y92CLJV #28Y92CLJV 夜星辰
member
4176 4002 533 402
6| [177] #CRU2PLRQ #CRU2PLRQ 菜园村
member
4009 4105 47 0
7| [191] #2JJJ8VQ0J #2JJJ8VQ0J 醉里挑灯看剑゛
coLeader
3997 3588 1289 542
8| [152] #P9VG8RL9J #P9VG8RL9J 游小鱼
Elder
3962 3158 2140 3208
9| [170] #98JV9YRL #98JV9YRL Juwai的豆包
coLeader
3864 3248 2077 792
10| [162] #YJG0VLCUG #YJG0VLCUG 钢蛋
member
3788 3886 30 1855
11| [147] #PCLV0V0YC #PCLV0V0YC x小山寨
coLeader
3704 2662 5267 2733
12| [136] #9R2Q8RGG0 #9R2Q8RGG0 Sudeep Antony2
member
3672 3192 0 1273
13| [207] #9VLVP2CLQ #9VLVP2CLQ gina
coLeader
3651 3764 4905 1492
14| [148] #PLGPYJ0L0 #PLGPYJ0L0 Forto
member
3573 3301 344 315
15| [171] #29L0VQYJ8 #29L0VQYJ8 Mrs CCcheng
member
3513 3608 499 3076
16| [207] #YU9JCYUQ #YU9JCYUQ 有种你来打我啊
member
3485 3659 0 47
17| [190] #9CR2LJQJ2 #9CR2LJQJ2 丶Evil丶柒然
member
3430 3125 0 0
18| [154] #8CVJQGYUR #8CVJQGYUR lele小号
member
3419 3529 396 464
19| [147] #PV8V9RLUC #PV8V9RLUC 东伯邪雨
member
3410 3278 203 185
20| [135] #LQJRQ0LLU #LQJRQ0LLU 民族魔人银狐
member
3397 3521 0 3471
21| [156] #2JU9YPYJR #2JU9YPYJR 月亮代表我的心里
coLeader
3377 3007 245 201
22| [204] #L9VJGL20G #L9VJGL20G 颜豪
member
3301 3197 0 0
23| [157] #80YGJLP0R #80YGJLP0R 鬼魅家族
member
3300 3100 0 1
24| [158] #8C9QYGCPV #8C9QYGCPV qwertyuiop
member
3265 3580 0 66
25| [189] #8V80UJJR0 #8V80UJJR0 寡妇村
member
3230 4780 0 155
26| [127] #LGGUU9UG2 #LGGUU9UG2 夕阳醉了
member
3192 3097 261 552
27| [148] #L2JG080CY #L2JG080CY 惊悚乐园
member
3148 3344 0 0
28| [122] #L9QJ998YJ #L9QJ998YJ 、小一
coLeader
3087 2919 782 1313
29| [154] #PLQLR28P0 #PLQLR28P0 全部落最靚的在_Fu3
member
3019 3105 0 0
30| [177] #8GQ0CLQ8V #8GQ0CLQ8V 圣&灵王
member
3007 3607 0 0
31| [215] #889QLYVRQ #889QLYVRQ Qwen
member
2992 3443 0 0
32| [135] #PGRLPJVYY #PGRLPJVYY 缪零若南
member
2964 3259 212 472
33| [174] #PG9UC2Q90 #PG9UC2Q90 千手斗罗
member
2963 3156 0 77
34| [164] #8JLJ2V0R2 #8JLJ2V0R2 战神♤
member
2860 3368 220 574
35| [143] #YU2YC00UJ #YU2YC00UJ 玫瑰彩虹
member
2846 3401 0 0
36| [156] #PYVP2YG2Y #PYVP2YG2Y 君墨·殇痕
member
2776 4445 0 534
37| [130] #Y9YJGVY2J #Y9YJGVY2J 豪雨夜
member
2775 3225 0 65
38| [112] #LPURULGPG #LPURULGPG 嗯哼
member
2775 2538 0 0
39| [165] #PQUQQP08R #PQUQQP08R 荡清V
member
2737 3074 0 0
40| [124] #YCVYJL29P #YCVYJL29P 升职记
member
2663 2804 0 0
41| [137] #P0CLRVLJ2 #P0CLRVLJ2 狂怒佣兵
member
2632 2644 0 0
42| [178] #8QCR008C0 #8QCR008C0 斯是陋室
member
2569 2776 0 0
43| [165] #P8Y29PV8R #P8Y29PV8R 快叫我新哥
member
2498 3032 951 0
44| [137] #9YQU00Q8P #9YQU00Q8P 你说呢
member
2325 2518 0 0
45| [153] #92CVYLR9U #92CVYLR9U 波凯村
Elder
2219 3101 132 0
46| [111] #P8Q0CVRJP #P8Q0CVRJP 王者四少爷
member
1529 2201 215 326
47| [20] #Q20CC0GQQ #Q20CC0GQQ 爱小标标
member
566 0 0 90

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Donate Here