#JP2RPQJC 戰神火鳳

Clan Level

11

Description

歡迎玩家來到戰神火鳳大家庭,捐兵到1200當長老,捐兵到3000當副首領。請按照玩家需求捐兵,沒有就不捐,謝謝合作!!想打部战的多捐兵,证明自己在线活跃,不想打部戰的請提前設置好,部落不能多次進退,退部前請考慮好。一個赛季清理一次殭屍號。

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
32491
40/50
Brunei
open
1
3000
#JP2RPQJC
Clan War League

Clan Labels

Clan War League

Clan War League

Friendly

Friendly

Relaxed

Relaxed

Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [241] #9YQG80L90 #9YQG80L90 胜利庄
leader
5083 4507 9889 5160
2| [205] #G2QC8L9U #G2QC8L9U xiaoyao
coLeader
4561 4146 489 122
3| [157] #LPJCGV2J2 #LPJCGV2J2 改变
member
4374 3744 0 8088
4| [201] #28Y92CLJV #28Y92CLJV 夜星辰
member
3906 4137 0 0
5| [202] #9VLVP2CLQ #9VLVP2CLQ gina
coLeader
3663 3865 4335 1103
6| [151] #2JU9YPYJR #2JU9YPYJR 月亮代表我的心里
coLeader
3543 2716 2344 4207
7| [130] #YUUJL2LCR #YUUJL2LCR jwtjwtjt
member
3525 3263 0 0
8| [151] #YJG0VLCUG #YJG0VLCUG 钢蛋
member
3487 3511 496 1031
9| [178] #8QCR008C0 #8QCR008C0 斯是陋室
member
3437 2776 259 437
10| [168] #29L0VQYJ8 #29L0VQYJ8 Mrs CCcheng
member
3258 3514 0 598
11| [135] #PCLV0V0YC #PCLV0V0YC x小山寨
coLeader
3176 2641 3546 939
12| [132] #YQQQ00Y2U #YQQQ00Y2U nei裤在美只能装x
member
3137 2804 92 0
13| [144] #PLGPYJ0L0 #PLGPYJ0L0 Forto
member
3117 3156 418 923
14| [126] #9R2Q8RGG0 #9R2Q8RGG0 Sudeep Antony2
member
3106 3081 0 570
15| [131] #YJPQCJ2JU #YJPQCJ2JU 守护的十二宗
member
3043 3102 332 437
16| [157] #PYRU0CR29 #PYRU0CR29 电竞——附魔
member
3031 3306 130 124
17| [159] #8JLJ2V0R2 #8JLJ2V0R2 战神♤
member
3016 3217 0 670
18| [153] #YGL8V20L8 #YGL8V20L8 冷眼淡看人世间
member
2945 3137 0 72
19| [123] #YCVYJL29P #YCVYJL29P 升职记
member
2926 2833 31 526
20| [164] #8QL8G0UUR #8QL8G0UUR 你独来独往
member
2893 3177 0 0
21| [112] #LPURULGPG #LPURULGPG 嗯哼
member
2893 2538 0 0
22| [163] #98JV9YRL #98JV9YRL Juwai的豆包
member
2871 3014 187 286
23| [183] #90G8JPUCQ #90G8JPUCQ 沧粟
member
2790 3377 1543 0
24| [111] #YGPCJ8RVG #YGPCJ8RVG LYJ.暗道鬼龙...无风
member
2755 2417 0 506
25| [135] #P0CLRVLJ2 #P0CLRVLJ2 狂怒佣兵
member
2693 2644 0 0
26| [120] #Y92UGQPY2 #Y92UGQPY2 AWM
member
2692 2837 0 0
27| [171] #8GQ0CLQ8V #8GQ0CLQ8V 圣&灵王
Elder
2669 3425 2043 467
28| [111] #L9QJ998YJ #L9QJ998YJ 、小一
coLeader
2573 2771 1300 620
29| [203] #8P999VYRR #8P999VYRR 黑客帝国
member
2572 3711 0 0
30| [120] #YQGLLJLG9 #YQGLLJLG9 天煞国
member
2548 3579 420 0
31| [135] #9YQU00Q8P #9YQU00Q8P 你说呢
member
2544 2434 0 0
32| [107] #L0U8V9PGQ #L0U8V9PGQ TT
member
2382 2209 0 101
33| [154] #YLY2Q8LCJ #YLY2Q8LCJ 胜利
coLeader
2334 2707 0 0
34| [120] #PG9YGUYY2 #PG9YGUYY2 吅吅
Elder
2281 2666 60 206
35| [137] #PY9CG0PUG #PY9CG0PUG ☞熙#污妖王
member
2278 2792 0 0
36| [119] #9YCQCJCLY #9YCQCJCLY 眼里有星辰
member
2269 3013 0 0
37| [151] #92CVYLR9U #92CVYLR9U 波凯村
Elder
2219 3040 119 0
38| [215] #889QLYVRQ #889QLYVRQ Qwen
coLeader
2170 3443 251 884
39| [121] #YYP29P28V #YYP29P28V 怡红院
member
2085 2834 120 137
40| [147] #99LV29PQ8 #99LV29PQ8 非唯Q匿影
member
1885 3212 0 296

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Donate Here