#JPG2LRP 凹凸

Clan Level

20

Description

文明稳定玩家请入,列队欢迎! 部落战公告:欢迎高手捐兵活跃的玩家加入。部落战和联赛按时打的盟友可以**部落打联赛的高水平的朋友👏加入

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
23959
20/50
International
open
0
3600
#JPG2LRP

Clan Labels

Clan Wars

Clan Wars

Clan War League

Clan War League

Friendly Wars

Friendly Wars

Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [214] #290JPCL0V #290JPCL0V 轮回
member
4441 3544 0 0
2| [231] #2C8JQL80R #2C8JQL80R 我就是 我。
leader
4046 3805 2524 1829
3| [215] #2R89JGPYY #2R89JGPYY 时光如梭,岁月无
member
3879 4239 60 0
4| [226] #2CLRLVRUL #2CLRLVRUL 五哥
coLeader
3686 3192 565 607
5| [167] #Y8RVCYYG2 #Y8RVCYYG2 五哥小号
coLeader
3684 3042 1478 2095
6| [204] #PR0UVRR2Q #PR0UVRR2Q 臣臣
coLeader
3533 3419 2375 2523
7| [144] #LP89QG9RP #LP89QG9RP 黄色
member
3386 3598 0 0
8| [180] #P9LVRGYJC #P9LVRGYJC L♂F
Elder
3340 4743 0 0
9| [172] #YVQYLQRPC #YVQYLQRPC 八里屯寨
member
3054 4515 0 0
10| [209] #2JUGU8CCL #2JUGU8CCL 钱难有
member
2895 4033 0 0
11| [154] #YLL808GPU #YLL808GPU 天空龍
member
2648 2898 0 0
12| [147] #LQU22QPVG #LQU22QPVG 塞浦路斯
member
2645 3907 0 0
13| [117] #LQ9Q0UJRL #LQ9Q0UJRL 小不正經的少年
member
2582 2779 131 65
14| [202] #2V8LLLQG #2V8LLLQG J熬三
member
2578 3882 72 46
15| [187] #9L2QVVUQV #9L2QVVUQV 付家庄
coLeader
2515 3890 0 0
16| [175] #80P09Y9PU #80P09Y9PU 凯旋
member
2464 4033 0 0
17| [194] #P2QR8LPQJ #P2QR8LPQJ 空间站
coLeader
2327 2493 0 0
18| [160] #9VJPL89CV #9VJPL89CV 橘子林
coLeader
2200 2482 0 0
19| [140] #PG8G2CPRC #PG8G2CPRC 橘子林2号
Elder
2143 2076 0 0
20| [167] #9JPVVG0P0 #9JPVVG0P0 lzy
member
1870 3637 0 0

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Donate Here