#JPGQ8PL9 大秦帝国之秦惠文王

Clan Level

22

Description

1、欢迎进入本部落但要活跃,活跃!2、部落战连开,不打挂红牌,带了必须打,第一把打对位 第二把补⭐️。3、每月捐兵3000或竞赛前三给长老。4、不许骂人。5、不活跃 勿进 违规者 踢。 加Q群:859730141(备注用自己部落名字)

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
26086
38/50
China
inviteOnly
2
400
#JPGQ8PL9
Clan War League

Clan Labels

Clan Wars

Clan Wars

Clan Games

Clan Games

Farming

Farming

Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [158] #PL2088YR2 #PL2088YR2 大唐-至尊
Elder
4022 3218 0 590
2| [134] #9RGGRQYYR #9RGGRQYYR 亚小当
member
3901 2829 0 0
3| [121] #L09PGLU0V #L09PGLU0V ✨夜伴清梦揽星河
Elder
3845 3039 647 928
4| [100] #Y9P9CV2QC #Y9P9CV2QC 龙宫
Elder
3751 2643 107 1185
5| [143] #LP002VUR9 #LP002VUR9 人家
member
3501 3272 0 0
6| [159] #PQ000PCQG #PQ000PCQG 佳人
member
3167 2877 0 50
7| [227] #L09C08L0 #L09C08L0 青青河边草
Elder
2905 4723 0 0
8| [108] #LQG0CL9L9 #LQG0CL9L9 【嘿】
member
2846 2731 0 0
9| [139] #99RP9Y2Q0 #99RP9Y2Q0 EMPRESS
member
2760 2381 31 37
10| [199] #980QVYGJ #980QVYGJ 胖得很66
member
2742 3310 0 77
11| [135] #8PLYJUCRR #8PLYJUCRR cjl
member
2724 2289 139 201
12| [164] #89PV9V829 #89PV9V829 戰神航
member
2721 3161 0 77
13| [153] #RCURQJLL #RCURQJLL 个性丶暗黑少女
member
2572 3123 0 0
14| [217] #YG0YRLPJ #YG0YRLPJ 哲妍
coLeader
2568 3872 0 0
15| [165] #8R0P9JCRL #8R0P9JCRL JUL•GP09
member
2497 2725 0 0
16| [217] #P0CC0LP9 #P0CC0LP9 + Lavenda +
coLeader
2491 3756 0 0
17| [116] #LYQYQRGRQ #LYQYQRGRQ 残羽魔炎
member
2398 2646 27 0
18| [230] #2Y8VL9VPC #2Y8VL9VPC M416 ───╤╦̵̵
Elder
2376 2791 242 90
19| [108] #LUUY0U2YR #LUUY0U2YR Rob Van Dam
Elder
2278 2006 110 152
20| [78] #QLVP2UPJV #QLVP2UPJV 奕崽他die
Elder
2197 1853 26 1655
21| [191] #PPY9RCCJQ #PPY9RCCJQ 爺丶霸气侧漏
member
2156 2723 54 5
22| [75] #QRQU9R9J2 #QRQU9R9J2 〆﹎易水寒ゞ
leader
2107 2044 1 2155
23| [71] #Q9LYYGGVV #Q9LYYGGVV iwi聪聪
member
1971 1653 30 203
24| [122] #YVJQR0YUP #YVJQR0YUP 水帘洞
member
1930 142 0 0
25| [95] #YJVUVYYLG #YJVUVYYLG 卢本伟
member
1901 2138 20 0
26| [106] #9CQ282P8U #9CQ282P8U 铜锣湾阿狸
Elder
1860 2307 69 202
27| [83] #LRG8G2L9U #LRG8G2L9U 小东方
member
1842 1745 0 31
28| [51] #QPGV2VVYC #QPGV2VVYC 阿道夫
member
1819 1055 2 572
29| [61] #LVPUGY28U #LVPUGY28U 王者部
member
1633 1820 0 0
30| [58] #QQCYVQUJG #QQCYVQUJG 尘埃♛
Elder
1601 1893 5 182
31| [52] #QQGLY8ULJ #QQGLY8ULJ 小桥流水
member
1451 1587 40 103
32| [93] #YC0VLJUUL #YC0VLJUUL 锦鲤
Elder
1450 2279 255 310
33| [38] #QQJPJQ2PY #QQJPJQ2PY ✨李知恩이지은✨
member
1332 1521 0 169
34| [128] #Y89JUGQ00 #Y89JUGQ00 梦回S2
member
1328 3040 0 0
35| [39] #QQ020U8U9 #QQ020U8U9 1集结局
member
1100 1474 0 78
36| [29] #YVV92QGJC #YVV92QGJC 干将莫邪@
member
908 751 20 20
37| [42] #QQR0GUVP0 #QQR0GUVP0 Untitled world
member
827 1532 0 20
38| [49] #QYCLQY0JJ #QYCLQY0JJ 家人
member
750 205 0 0

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Donate Here