#JPVR0U9V 合纵连横

Clan Level

11

Description

1:部落QQ群群号:661416987 2:部落战联赛上场不打的踢

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
26771
48/50
International
open
2
1900
#JPVR0U9V
Clan War League

Clan Labels

Clan War League

Clan War League

Clan Games

Clan Games

Newbie Friendly

Newbie Friendly

Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [156] #PVV22PURC #PVV22PURC 勇敢的心2.0
coLeader
3937 3035 603 304
2| [171] #V9J9Q8YG #V9J9Q8YG ༺࿈封༙྇༒城༙
member
3423 4098 266 0
3| [156] #LGPC0VJJG #LGPC0VJJG 洞房不败
coLeader
3339 3797 1623 712
4| [140] #90QPU2Q9L #90QPU2Q9L 总有刁民想害朕☆
member
3268 3009 135 385
5| [182] #92RVC8L9P #92RVC8L9P 世界核平
Elder
3158 3447 421 144
6| [148] #YYLUR8RC #YYLUR8RC ジ故事与她❤
member
2943 2441 0 0
7| [142] #YRRUJ20C2 #YRRUJ20C2 坐在坟前调戏鬼
member
2928 2352 718 467
8| [139] #8YQJCY200 #8YQJCY200 YXG.郭
coLeader
2886 3696 320 761
9| [122] #LQR0UQ0CQ #LQR0UQ0CQ 胡恩开会
coLeader
2807 2775 230 257
10| [145] #8VJUVGPP2 #8VJUVGPP2 和平部落
member
2793 2557 0 134
11| [184] #9QQLLPGGV #9QQLLPGGV 小不点
member
2767 3286 260 0
12| [189] #9YQL9UPVV #9YQL9UPVV 天道亡旭
leader
2644 3684 1100 576
13| [151] #80RCJUJRP #80RCJUJRP 乱世枭雄
coLeader
2619 2670 0 0
14| [136] #P8VVUP8RL #P8VVUP8RL 青城英雄
coLeader
2615 2984 322 414
15| [123] #822C9YCUJ #822C9YCUJ 倾城~绝恋
coLeader
2596 2726 0 66
16| [147] #8CQYRGJJ9 #8CQYRGJJ9 炎阳天
coLeader
2493 3102 0 389
17| [126] #CPCQUP2R #CPCQUP2R 恋凡
member
2427 2602 0 0
18| [103] #99JUJ2PYC #99JUJ2PYC 一笑奈何
member
2408 2678 0 66
19| [107] #PLQQJVRJ9 #PLQQJVRJ9 小欧格格
member
2382 2502 0 0
20| [147] #8PRC20LC0 #8PRC20LC0 SKT徘徊
member
2369 2517 330 519
21| [115] #98GQ2GP2Q #98GQ2GP2Q ♍️♍️♍️♍️
member
2361 2283 41 598
22| [137] #P9022JCYR #P9022JCYR Ronin
member
2310 3111 246 471
23| [121] #8J9PL8U0P #8J9PL8U0P 骚年
member
2308 2596 14 71
24| [94] #9CP2LJPL9 #9CP2LJPL9 惟有时光
Elder
2295 781 15 131
25| [123] #8CLJ9QG8L #8CLJ9QG8L 华超部落
coLeader
2262 2519 0 0
26| [87] #LG8LLQRPR #LG8LLQRPR 阿斯加德
member
2248 2026 0 0
27| [117] #P9JYGCRG9 #P9JYGCRG9 离骚
member
2242 2870 27 234
28| [130] #L9C0RJU2U #L9C0RJU2U 王者
member
2224 2868 0 0
29| [126] #9VU9G808R #9VU9G808R 估计会
member
2214 2678 5 0
30| [105] #LGJL22L0L #LGJL22L0L Circle
member
2133 2716 111 0
31| [102] #YPRVGGU92 #YPRVGGU92 香烟
member
1948 2643 0 0
32| [78] #L0JJ0YRQ0 #L0JJ0YRQ0 剑不可摧
member
1911 2094 0 0
33| [153] #PYLRQQR0J #PYLRQQR0J 尽心尽力了
coLeader
1907 3068 2928 546
34| [96] #Y2VQJJPJL #Y2VQJJPJL 日不落
member
1869 1876 0 131
35| [99] #PRLR0VCG8 #PRLR0VCG8 知守相随
member
1747 1346 0 0
36| [104] #89QRJ0C0C #89QRJ0C0C 神秘
coLeader
1702 2373 0 0
37| [154] #PJRV9U9GC #PJRV9U9GC 将进酒
member
1695 4881 383 408
38| [169] #9JGY2VQ2R #9JGY2VQ2R Eric.
coLeader
1589 2308 1440 234
39| [70] #LVY9P9VJ2 #LVY9P9VJ2 八故
member
1559 2301 0 0
40| [69] #L09PVL8QC #L09PVL8QC 辉哥仔哈哈
member
1499 1698 41 1438
41| [79] #980CYCLU9 #980CYCLU9 炎阳天
member
1490 1360 0 0
42| [85] #PQP2QJYYQ #PQP2QJYYQ (>^ω^<)喵
coLeader
1374 1715 0 0
43| [62] #LPVJQVGYL #LPVJQVGYL 猪头村
member
1279 1807 0 2313
44| [68] #LUG8UGUUC #LUG8UGUUC 偏爱
coLeader
1231 1730 0 50
45| [69] #LGYRYR2L0 #LGYRYR2L0 SY
member
1073 2008 1314 213
46| [76] #PPJUUCVUY #PPJUUCVUY 乱世泪瞳
member
1007 1060 0 132
47| [37] #Q2G0PGL0L #Q2G0PGL0L 月光
member
964 1608 0 1350
48| [17] #Q800UVJLL #Q800UVJLL 遇见
member
566 50 0 10

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Donate Here