#JQ2PRCYV Inside

Clan Level

23

Description

部落戰如果不想打的請在部落對戰偏好設定選退出,選了參戰便一定要打,如果選了參戰而沒有打兩次,會被踢走

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
39950
50/50
Hong Kong
open
1
2000
#JQ2PRCYV

Clan Labels

Clan Wars

Clan Wars

Clan Games

Clan Games

Relaxed

Relaxed

Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [290] #U8C8YP9L #U8C8YP9L 殺人王
Co-Leader
5345 23370 8840
2| [246] #VC8J2L8L #VC8J2L8L air fire
Co-Leader
5084 861 1113
3| [262] #29YLRURU #29YLRURU 可能係世上跑得最�
Leader
5034 12684 7513
4| [204] #8LG2YL0UJ #8LG2YL0UJ Shut-In Otaku
Member
4986 11017 7100
5| [216] #CLQQ9RQP #CLQQ9RQP Samson
Member
4840 963 399
6| [207] #2G29VRLRL #2G29VRLRL New B C
Member
4785 0 0
7| [164] #QYY8UV0V9 #QYY8UV0V9 জয়দি jaydip
Member
4555 125 2682
8| [251] #UCQ8VCYJ #UCQ8VCYJ 甘道夫
Co-Leader
4405 7802 50
9| [137] #G288UUQCQ #G288UUQCQ KP
Member
4389 0 0
10| [168] #8JY0PCL90 #8JY0PCL90 夜雨无双
Member
4359 889 431
11| [264] #2PL9CQYGR #2PL9CQYGR Howard
Co-Leader
4189 9952 3548
12| [211] #P89CP2GUG #P89CP2GUG Yer BB
Member
4178 30 269
13| [150] #G89J09VRP #G89J09VRP buggy
Elder
4101 5438 4988
14| [209] #RGCQGLPV #RGCQGLPV 木葉之黃色閃光
Co-Leader
3950 1334 2423
15| [171] #2V92Y2P8Q #2V92Y2P8Q sty. 31
Member
3743 53 0
16| [123] #QCL0J0C02 #QCL0J0C02 cch
Member
3524 26 0
17| [124] #QC9PU0GGV #QC9PU0GGV fatkeung
Co-Leader
3501 298 2823
18| [100] #G8LC9Q9QC #G8LC9Q9QC king
Member
3497 0 35
19| [144] #YYURVQ9R8 #YYURVQ9R8 Lappen3.0
Member
3330 0 570
20| [219] #2RP8L99V #2RP8L99V 台灣色魔
Co-Leader
3278 291 2316
21| [124] #PLJVRUR8Y #PLJVRUR8Y sohyifan
Member
3276 660 1616
22| [145] #92QRGJVGP #92QRGJVGP KratosOnSteroid
Member
3163 3427 4520
23| [91] #Q2QQUPJRY #Q2QQUPJRY Senku
Member
3141 50 7885
24| [80] #G2GR2L828 #G2GR2L828 CatMaster
Member
3098 3 143
25| [141] #G8GRJLYCQ #G8GRJLYCQ DON 1
Member
3092 0 285
26| [197] #V0VQJ9YQ #V0VQJ9YQ Kori
Member
3031 1408 3674
27| [149] #P0J20G2J #P0J20G2J 蒙奇。D。村莊
Member
3022 0 1984
28| [124] #LRRQVY00J #LRRQVY00J Wai
Member
2954 0 3174
29| [113] #GPL9URLPV #GPL9URLPV 异能者
Member
2791 232 1051
30| [139] #QPP2JVUPP #QPP2JVUPP KenWong
Member
2740 0 138
31| [133] #YRJ2022U2 #YRJ2022U2 juan
Member
2704 0 0
32| [160] #LG2C2QU2G #LG2C2QU2G Wilson
Member
2594 203 4069
33| [146] #J8RG2PR9 #J8RG2PR9 巫師Aevan
Member
2561 0 1738
34| [126] #LG8JJY9QV #LG8JJY9QV 没有人
Member
2555 1 139
35| [115] #8CCCY0LL2 #8CCCY0LL2 Kenneth
Member
2554 0 0
36| [167] #LQ0Y89YR #LQ0Y89YR mo
Member
2520 0 40
37| [106] #QJYRCU89Y #QJYRCU89Y 枫叶
Member
2510 16 47
38| [138] #88YLU002Q #88YLU002Q TNTLoki
Member
2433 6 1112
39| [209] #20CJJVL2J #20CJJVL2J fai
Co-Leader
2423 0 0
40| [126] #YPRCP8J0Y #YPRCP8J0Y UMER
Member
2393 0 134
41| [160] #QPCCGUYVG #QPCCGUYVG SOUL⚡ELIT⚡
Member
2380 1309 0
42| [192] #PU00J8QY #PU00J8QY 邪惡淫淫
Elder
2202 0 0
43| [168] #2L8V9VLL #2L8V9VLL Chester Lee HK
Co-Leader
2075 0 0
44| [120] #YVR99UJLQ #YVR99UJLQ jj
Member
2058 1007 754
45| [104] #GL8VY9QJ0 #GL8VY9QJ0 热心市民大爷
Member
1997 595 2315
46| [144] #G8998JGYL #G8998JGYL sunflowers_daq
Member
1965 4310 4555
47| [99] #QVL888QC0 #QVL888QC0 Adripro143_
Member
1951 0 0
48| [201] #RGCLYCCV #RGCLYCCV 佛地魔
Co-Leader
1916 132 646
49| [153] #Q2R9PQC99 #Q2R9PQC99 酱油配饭
Member
1721 123 144
50| [195] #L9G8L8LCY #L9G8L8LCY ☯️
Co-Leader
1577 1333 372

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Donate Here