#JR2P9UGC Glory Empire

Clan Level

7

Description

这里是友谊兄弟们的回忆我们还在,只是换了个部落,有老朋友可以加我微信yy1443046068,,我们等你回来。幽灵,我们再君临天下、凤舞九州等你们

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
16396
35/50
International
inviteOnly
0
0
#JR2P9UGC

Clan Labels

Clan Wars

Clan Wars

Donations

Donations

Newbie Friendly

Newbie Friendly

Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [140] #9G9J8YY08 #9G9J8YY08 徐哥
coLeader
2904 2894 270 76
2| [118] #LQ2U22V8P #LQ2U22V8P 友谊、叉叉
member
2690 2515 2 525
3| [69] #P22VVY9C #P22VVY9C 神秘人
Elder
2124 1782 3 377
4| [79] #LULQP92YL #LULQP92YL 月上谷
Elder
2107 1932 139 1416
5| [69] #LJY902GYC #LJY902GYC ln周
member
2052 1723 26 122
6| [192] #PYQU0R9JR #PYQU0R9JR Fallen奶妈壹号
leader
1988 2540 24870 0
7| [102] #LQ28G9R9 #LQ28G9R9 神的境界
Elder
1957 1347 154 332
8| [72] #Y92RP02UU #Y92RP02UU 梦白
member
1870 1968 222 936
9| [86] #L2R08CUPU #L2R08CUPU 和天下夹软中华
member
1854 1465 15 131
10| [52] #YRY88UPUU #YRY88UPUU 丰臣秀吉
member
1843 1773 320 2280
11| [67] #LLYY9YJPC #LLYY9YJPC 友谊丶麻花
Elder
1794 1849 155 31
12| [52] #90CGJQJ2Y #90CGJQJ2Y 肥仔烫
member
1790 1702 137 480
13| [93] #9LYJJRVYR #9LYJJRVYR 那时雨
member
1770 1865 0 62
14| [75] #LVVR82VVQ #LVVR82VVQ 刘下来
member
1736 1883 206 614
15| [60] #Q2CY90UPV #Q2CY90UPV محمد
member
1500 1831 0 26
16| [82] #90P0CJJV9 #90P0CJJV9 神小凡
member
1490 2200 214 222
17| [78] #LQ9VVLYRQ #LQ9VVLYRQ 我是试水
member
1459 2151 81 132
18| [50] #9GY0GLLJ2 #9GY0GLLJ2 友谊,荣荣
member
1432 219 2 494
19| [46] #Q9JCL9LGP #Q9JCL9LGP 狂人
member
1345 1347 40 140
20| [73] #P92800GCC #P92800GCC 灵魂
coLeader
1323 2022 4 83
21| [50] #Q8U08002G #Q8U08002G 晚安
member
1311 1493 91 322
22| [57] #9VLVRUYCG #9VLVRUYCG 友谊、铁汁
member
1289 1867 75 80
23| [81] #L8LQYCYQG #L8LQYCYQG 江湖行走者
member
1218 2217 0 0
24| [47] #LRJ2R0CGL #LRJ2R0CGL 友谊、Giao桑
member
1179 686 0 85
25| [89] #LV0PRQPC0 #LV0PRQPC0 干就完了
member
1153 2492 222 3205
26| [38] #L99Y2G0JL #L99Y2G0JL 友谊、星辰
Elder
1139 795 274 259
27| [43] #LPVGUJLPQ #LPVGUJLPQ vbn
member
1037 1585 2 26
28| [49] #LL2CC099P #LL2CC099P 江湖闯荡人
member
1012 1499 0 180
29| [33] #Q2L0JLJRU #Q2L0JLJRU 邪皇
Elder
1012 1302 58 623
30| [49] #LLPCGUYQC #LLPCGUYQC 友谊、无名
Elder
1000 1687 43 447
31| [29] #Q2RV22RQ0 #Q2RV22RQ0 可乐
member
997 80 0 377
32| [35] #Q2Y0URV90 #Q2Y0URV90 zzzzzz
member
932 866 0 393
33| [27] #L22RPR9UP #L22RPR9UP 厉害
member
843 871 56 30
34| [39] #LGRYPQLU8 #LGRYPQLU8 嘿嘿
member
837 1162 0 175
35| [37] #L8L20089L #L8L20089L 友谊、大神
Elder
809 589 0 100

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Donate Here