#JR2QG29V 九天雷劫

Clan Level

8

Description

欢迎加入“九天雷劫”大家庭 ,大佬过来带,新手可以被带(只收不捐)首领在国外,有时差,部落战常开,不打的自觉挂红,挂绿不打的下次会不带,捐兵1000长老,活跃度高的副手。

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
20102
42/50
International
open
0
2000
#JR2QG29V
Clan War League

Clan Labels

Donations

Donations

Friendly

Friendly

Newbie Friendly

Newbie Friendly

Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [138] #8U209GCQQ #8U209GCQQ 123
member
2725 3049 0 0
2| [142] #GR0P8YPP #GR0P8YPP 小女子
leader
2682 2581 2 168
3| [146] #8LL88Y020 #8LL88Y020 蛮蛮
member
2671 2771 0 0
4| [149] #Y88JVUJUJ #Y88JVUJUJ 混沌
member
2584 2452 0 0
5| [158] #8PRVY0G8Y #8PRVY0G8Y 即兴
coLeader
2552 2857 516 126
6| [108] #YYGCYPJLQ #YYGCYPJLQ 王牌
member
2456 2316 0 26
7| [125] #9VYJQ9JJU #9VYJQ9JJU 一念
Elder
2343 2434 204 233
8| [141] #LPR2CVV82 #LPR2CVV82 飞翔
member
2290 3129 0 0
9| [114] #LR2R8PL09 #LR2R8PL09 腾飞班
member
2216 3086 0 0
10| [119] #Q88PVV0R #Q88PVV0R 老师说话费劲
member
2156 2399 0 0
11| [104] #PLRJ8899C #PLRJ8899C 猪先生@打我
member
2154 2111 0 0
12| [92] #9PQGVR2JP #9PQGVR2JP 一只小啊giao
member
2106 2400 0 0
13| [113] #YC9J02Q2R #YC9J02Q2R 策动
Elder
2080 2567 16 102
14| [97] #9PR2L8U9G #9PR2L8U9G 死神
member
2040 2070 0 0
15| [77] #L928YUL2J #L928YUL2J 北辰
member
2012 2006 0 0
16| [94] #YR0QYPU9P #YR0QYPU9P 13787560475
member
1936 2523 0 0
17| [84] #PJGVY9VQC #PJGVY9VQC 神奇的英雄
member
1927 2030 0 0
18| [81] #L9P8L8P09 #L9P8L8P09 搞不动
member
1779 2383 0 0
19| [101] #PRC8R99YV #PRC8R99YV 彡kiss依然
member
1776 2373 0 0
20| [97] #PL8JV89PV #PL8JV89PV 西部大飘客
member
1763 2630 0 0
21| [160] #9JPU8UV2L #9JPU8UV2L 仙山阁
coLeader
1743 3047 308 124
22| [101] #YPU82CU8G #YPU82CU8G 血色火狼
member
1735 2272 0 0
23| [96] #YV9Q8LVGY #YV9Q8LVGY 陈瑶
member
1731 2029 0 0
24| [111] #8Y0QV22Q0 #8Y0QV22Q0 MDS
member
1716 2654 0 0
25| [94] #YVP0UJUGU #YVP0UJUGU 暗沙
member
1660 2231 0 0
26| [77] #PGU9JVYUJ #PGU9JVYUJ 无影灬菘少
Elder
1560 1069 0 92
27| [72] #PCR8YC980 #PCR8YC980 我English无敌
member
1547 2008 0 0
28| [85] #LYQQ2089L #LYQQ2089L 落寞守护
member
1454 2198 0 0
29| [90] #PVYPUCLJ2 #PVYPUCLJ2 拉夫德鲁
member
1300 1810 0 0
30| [65] #PR80UQQ02 #PR80UQQ02 要w怎么宠你
member
1176 984 0 152
31| [58] #LRPPUUGCP #LRPPUUGCP 幸福原味鸡丶
member
1088 1391 0 0
32| [45] #YJQG8GPRV #YJQG8GPRV 绝地村
member
1038 1608 0 0
33| [51] #22UL8YVC2 #22UL8YVC2 小方同学
member
976 2059 0 0
34| [50] #Y9JC8G9YJ #Y9JC8G9YJ 宇族
member
970 1907 13 20
35| [44] #LLGUJ290P #LLGUJ290P 北辰
member
967 365 0 0
36| [60] #PUPJJJGJY #PUPJJJGJY EM
member
964 614 0 0
37| [40] #LL2VQ0LCJ #LL2VQ0LCJ 十八
member
946 1199 0 0
38| [53] #LUR280V0L #LUR280V0L 帅帅村
member
921 1303 0 0
39| [43] #LRRL222CY #LRRL222CY 镇山好
member
881 1343 0 0
40| [44] #YQUR2GR90 #YQUR2GR90 王浩嘉
member
865 1375 19 41
41| [48] #L88Y0UGVL #L88Y0UGVL 阿宝
member
858 1632 0 0
42| [35] #YRRGGULRJ #YRRGGULRJ 终结者二
member
794 576 0 0

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Donate Here