#YRGRQL2V 3DO

Clan Level

19

Description

新人三天红牌期捐收加起来够500可以留下来。 8000捐长老,副首看特殊贡献。 竞赛能拿满,联赛水晶12坐电梯。活跃度可以看成员捐收。部落群791365056 部落站连开,不打挂红。挂绿不打会飞。。。长老可以免踢。

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
34331
41/50
China
inviteOnly
0
1200
#YRGRQL2V
Clan War League

Clan Labels

Clan Wars

Clan Wars

Clan War League

Clan War League

Clan Games

Clan Games

Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [220] #2R80R0GGG #2R80R0GGG 赏金猎人
Elder
4846 4625 3725 2361
2| [208] #LV8GRR9Q #LV8GRR9Q 王先森@
Co-Leader
4825 3746 8036 4708
3| [220] #9GGGVRJ9P #9GGGVRJ9P Julia
Co-Leader
4478 4788 2348 2012
4| [217] #LV8Y0PV0 #LV8Y0PV0 Cain
Member
4403 3912 776 923
5| [218] #8Y2Y909JU #8Y2Y909JU 游戏制作人
Elder
4054 3885 477 432
6| [206] #2CQ8V82YR #2CQ8V82YR 依然狠帅气
Elder
4035 3232 1119 884
7| [216] #Y22CLUCGL #Y22CLUCGL 余名银殇
Leader
3909 3125 1406 858
8| [153] #Y2VJG89G8 #Y2VJG89G8 小坦
Elder
3668 3530 124 3022
9| [162] #9GCR0VLV #9GCR0VLV C.C
Member
3642 3779 1014 3628
10| [155] #LJ29CC8P8 #LJ29CC8P8 梦境岛
Elder
3588 3314 431 1258
11| [199] #2VG0RQP90 #2VG0RQP90 守护者的高高
Member
3587 4699 183 540
12| [162] #9VPJJ0RPY #9VPJJ0RPY ……
Member
3556 3221 2126 1889
13| [184] #8PRGL98 #8PRGL98 Spirit
Member
3523 4792 70 144
14| [219] #C0GGLVVU #C0GGLVVU _:小霖:_Tony
Elder
3421 5041 1614 286
15| [229] #Y2LVVJ9CR #Y2LVVJ9CR MouMOU
Co-Leader
3322 4319 1276 384
16| [196] #9PLYV20VG #9PLYV20VG 浅蓝的绝对值
Elder
3267 4987 508 571
17| [207] #L9LY0V2J9 #L9LY0V2J9 村长
Co-Leader
3231 3338 1877 1433
18| [179] #RQ88VRVP #RQ88VRVP Memory皓晨
Member
3170 3162 0 576
19| [182] #8R8LP0C8Y #8R8LP0C8Y 王字寨
Member
2964 2858 0 0
20| [200] #P9YLQLU2C #P9YLQLU2C ,,,,,,,,
Elder
2949 3426 0 0
21| [182] #PYG80R9P2 #PYG80R9P2 幻城
Member
2933 4179 125 77
22| [140] #L0YUYJR8V #L0YUYJR8V cake`_
Member
2896 2452 0 576
23| [156] #8P2RVPJU8 #8P2RVPJU8 疯狂原始人
Member
2793 3280 1225 512
24| [223] #LPC9GYV #LPC9GYV 3do.低调人生
Co-Leader
2685 4720 0 0
25| [123] #LV9LJRVCC #LV9LJRVCC 不及逸逸
Member
2680 2702 2 35
26| [119] #PCCJUGULY #PCCJUGULY mzmnskks
Member
2653 2237 0 72
27| [151] #200QJ9PLU #200QJ9PLU Ck
Member
2554 2346 0 0
28| [121] #Q2G22CUC0 #Q2G22CUC0 ␔␓✟✞␓␓
Member
2529 2663 0 35
29| [140] #80YGQVLU8 #80YGQVLU8 勇者CC
Member
2456 2786 0 35
30| [161] #PPJY08QJQ #PPJY08QJQ 羊寨
Member
2449 4612 32 77
31| [77] #L9QCY8GY8 #L9QCY8GY8 忆静为 暮光之城
Member
2445 1818 0 0
32| [137] #LUPJL889G #LUPJL889G China
Member
2440 3335 0 0
33| [176] #PG9CPPCL0 #PG9CPPCL0 Candy.♥
Member
2410 3479 0 0
34| [126] #YUGVRG9PY #YUGVRG9PY 宫园薰
Member
2300 2607 0 0
35| [126] #PRPVU82QR #PRPVU82QR ????????
Member
2297 2366 0 0
36| [182] #PULYVJYJC #PULYVJYJC 唐村
Member
2275 4134 0 64
37| [157] #90LPRJGPV #90LPRJGPV 李白上仙
Member
2250 2647 40 444
38| [153] #9YJRY0P0J #9YJRY0P0J 阿難迦葉
Member
1658 4018 0 0
39| [89] #2VCCP0QL #2VCCP0QL 赏金猎人的小号
Member
1645 2295 0 0
40| [84] #LVQJGU09L #LVQJGU09L 哥傲奈我何
Member
1603 2216 0 130
41| [144] #PLPGQCLPQ #PLPGQCLPQ 伤痕言泪
Member
1594 2259 180 0

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Donate Here