#YRUG8CCV 花花世界TW

Clan Level

8

Description

歡迎呆丸郎....輕鬆遊戲無壓力。捐兵請依個人需求,切勿亂捐,部落草創初期請大家多多配合。捐兵3*起捐,3*以下只管要兵發展就好。捐兵1000以上升長老。副首綜合評估。捐兵默認弓.法。部落戰援兵由高本負責。創立於201

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
14798
23/50
Taiwan
open
0
1800
#YRUG8CCV
Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [203] #JY2298Y9 #JY2298Y9 FredYeh3
Member
2718 4183 0 0
2| [156] #2JQCP0L2L #2JQCP0L2L Yao
Co-Leader
2633 3179 0 0
3| [185] #CGPYGJLJ #CGPYGJLJ 爆破
Co-Leader
2258 3938 0 0
4| [153] #2Q9PC08V #2Q9PC08V linlinh
Leader
2197 112 0 0
5| [122] #90LCJJV9U #90LCJJV9U 我思故我在
Member
2141 2342 0 0
6| [159] #VQV0QCP #VQV0QCP 摸屁屁
Elder
2120 2245 0 0
7| [139] #PGUVR20 #PGUVR20 chih
Member
2113 2641 0 0
8| [141] #288UYUGP8 #288UYUGP8 讓專業的來
Member
2057 1868 0 0
9| [142] #89RU0PY8U #89RU0PY8U cherry
Member
1797 2458 0 0
10| [108] #8PVC0GCP9 #8PVC0GCP9 Hevar
Member
1698 1180 0 0
11| [107] #8LPLCP0Q9 #8LPLCP0Q9 晚上睡不著
Member
1690 1693 0 0
12| [114] #22PRGRR2P #22PRGRR2P 米堡
Member
1660 1721 0 0
13| [106] #8R8899LG2 #8R8899LG2 龐家莊
Member
1636 1910 0 0
14| [110] #2R0UPRYVL #2R0UPRYVL neverlose
Co-Leader
1607 2196 0 0
15| [113] #22U9CVJGC #22U9CVJGC 神鳳-修神煞
Member
1600 1621 0 0
16| [104] #8JGJYGRGU #8JGJYGRGU Sky walker
Elder
1591 925 0 0
17| [77] #C8V2LQ0Y #C8V2LQ0Y 小盜
Member
1331 0 0 0
18| [62] #20UUGY0VR #20UUGY0VR 烏啦島
Elder
1179 0 0 0
19| [71] #2UGYC9JG8 #2UGYC9JG8 RIWAY
Member
1140 50 0 0
20| [69] #2LLR9YYYC #2LLR9YYYC 藍螞蟻
Member
1137 50 0 0
21| [74] #88R9UPYUC #88R9UPYUC Jack story
Member
1127 79 0 0
22| [71] #992RPR8LL #992RPR8LL 残月ノ夜空
Member
1103 0 0 0
23| [8] #PPRQ0LQYJ #PPRQ0LQYJ 武凡
Member
249 0 0 0

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Donate Here