#YUY2Q2R0 NDH POTCHOTBABY

Clan Level

17

Description

must donate, 1000 donate to elder

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
29811
46/50
International
open
0
2800
#YUY2Q2R0
Clan War League

Clan Labels

Builder Base

Builder Base

International

International

Donations

Donations

Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [145] #PCVUP9U9R #PCVUP9U9R 没啥意思呀
member
3973 3301 0 0
2| [140] #LLRV2QPPP #LLRV2QPPP 萌萌龙少女
member
3808 3349 31 0
3| [128] #Q08LYR820 #Q08LYR820 Bubble
member
3350 2768 0 0
4| [146] #YRJ0RGV2Q #YRJ0RGV2Q Dvz轩轩
member
3319 3369 0 0
5| [173] #JJCRQVL9 #JJCRQVL9 <[付明明]>
member
3231 3403 0 0
6| [150] #P9YVRULPC #P9YVRULPC Thomas
member
3185 3188 0 0
7| [121] #LLQQC9LVP #LLQQC9LVP ao m
member
3157 3121 0 31
8| [127] #L2RR9VUU2 #L2RR9VUU2 清清的王国
leader
3089 2814 0 0
9| [149] #PQLQ08GJL #PQLQ08GJL 你妹的
member
3080 3305 0 0
10| [162] #L8G888QGL #L8G888QGL 请做好战斗准备!
member
2987 4043 0 0
11| [160] #PUPCRQV9Y #PUPCRQV9Y 半兮"烟雨情
member
2949 2955 0 0
12| [137] #LQ00RRL0Q #LQ00RRL0Q 巅峰部落
member
2937 3526 0 0
13| [143] #PV8C20QY9 #PV8C20QY9 2B
member
2936 3272 0 0
14| [152] #P0JYR2JQU #P0JYR2JQU 君临
Elder
2905 2680 0 0
15| [167] #8P8RRCVPG #8P8RRCVPG 嘿嘿
member
2904 3872 0 0
16| [146] #9Y9JV0U08 #9Y9JV0U08 wammdg
coLeader
2899 3392 0 0
17| [149] #PQ0VCQQPG #PQ0VCQQPG 森屿茶
member
2876 2959 0 0
18| [138] #YJLC2L8YP #YJLC2L8YP 西方钛合金。
member
2820 4078 0 0
19| [137] #LQR00PVGR #LQR00PVGR 张洋仔逼
member
2815 3782 0 0
20| [132] #LRQRUCPQJ #LRQRUCPQJ 狗皮皮
member
2737 2844 0 0
21| [162] #9YPPPY0QL #9YPPPY0QL 幸福入梦
member
2719 4208 0 0
22| [121] #LU2QPLG08 #LU2QPLG08 蚂蚁
member
2707 2952 0 0
23| [132] #LY0JQ0U8J #LY0JQ0U8J 乱劈
member
2706 3020 0 0
24| [167] #P09VVLUUL #P09VVLUUL 灵隐
member
2697 3075 0 0
25| [147] #Y9P2YYYPL #Y9P2YYYPL 。,,,
member
2677 3332 0 0
26| [143] #YVYYQP0VC #YVYYQP0VC 古艾
member
2666 3488 0 0
27| [119] #Y82Q0PQUG #Y82Q0PQUG ,。?!
member
2666 2950 0 0
28| [147] #P9PCP80RC #P9PCP80RC 钢铁的苏珊
member
2661 3474 0 0
29| [164] #LJ0CPGQPJ #LJ0CPGQPJ 封心锁爱
member
2640 3630 0 0
30| [140] #YJVUP0YY8 #YJVUP0YY8 疯子禄的部落
member
2637 2839 0 0
31| [150] #LGUYQUUGR #LGUYQUUGR 宝贝
member
2628 3312 0 0
32| [172] #9VYJPYVL #9VYJPYVL EVO
coLeader
2596 3450 0 0
33| [143] #L2L0UC0RV #L2L0UC0RV 塔罗老师
member
2511 3555 0 0
34| [168] #8LC9GVV20 #8LC9GVV20 全国人民代表大会
member
2498 3301 0 0
35| [146] #PR82LVYC2 #PR82LVYC2 晴天
member
2471 3205 0 0
36| [164] #PYY8LRCLV #PYY8LRCLV 战神
coLeader
2440 3298 0 0
37| [121] #LV2GP0U0L #LV2GP0U0L 萝卜根子
member
2422 3126 0 0
38| [124] #LLYGQYR0L #LLYGQYR0L 魔园
Elder
2409 3372 0 0
39| [157] #LR0RV928Y #LR0RV928Y 麻雀
member
2408 2925 0 0
40| [117] #LQC8L9UQP #LQC8L9UQP 卖白菜的同学
member
2379 2729 0 0
41| [144] #P8JUGJ90J #P8JUGJ90J 盖世英雄
member
2350 3043 0 0
42| [120] #LRRJGJ8R8 #LRRJGJ8R8 杂梓洞
member
2349 3130 0 0
43| [122] #LVY2QG2GR #LVY2QG2GR Lucifer
member
2259 3153 0 0
44| [137] #YY8V29GYC #YY8V29GYC 无事小神仙
member
2146 2883 0 0
45| [101] #8Y09U2VRP #8Y09U2VRP 天界
member
1598 2330 0 0
46| [52] #LVP9LVGYL #LVP9LVGYL ITCHY ROLLS
coLeader
1262 1813 0 0

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Donate Here