#YVJ09PQ0 FF大聯盟-天若有情

Clan Level

28

Description

本部落为F大聯盟互刷系列!按要求打部落战,捐收随意,及时接收部落邮件,加V:ayuan8981进群。『Z盟』

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
41849
50/50
Benin
inviteOnly
1
0
#YVJ09PQ0
Clan War League

Clan Labels

Clan Wars

Clan Wars

Clan War League

Clan War League

Competitive

Competitive

Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [276] #RGR00URP #RGR00URP 小 小
leader
5250 3916 29933 11026
2| [233] #V0Y9PJRP #V0Y9PJRP princesse
Elder
5244 5084 7262 5719
3| [237] #UVGP2LYR #UVGP2LYR 皮卡丘
Elder
5181 4537 8395 9051
4| [223] #20Q8LQP9U #20Q8LQP9U 圣光守护者
Elder
5141 4276 7989 9794
5| [235] #CPJPYCC8 #CPJPYCC8 良山大帝
Elder
5130 4573 8451 9394
6| [235] #80V2VJU8 #80V2VJU8 威震天
coLeader
5071 4525 1845 11219
7| [222] #20YG29GG2 #20YG29GG2 hh
Elder
4876 5063 611 2590
8| [216] #9GLCR2QYP #9GLCR2QYP 懒猫猫
member
4494 3136 287 620
9| [240] #JQPU0V2R #JQPU0V2R Neal
member
4350 5032 4867 5390
10| [201] #G8RJGGPU #G8RJGGPU zHiLiN~sU
member
4346 4659 1587 2571
11| [208] #C8JY8J20 #C8JY8J20 ice
member
4274 2180 84 2237
12| [241] #8LULQ0CG #8LULQ0CG Henry
Elder
4244 3115 5130 4316
13| [160] #PC28U99LJ #PC28U99LJ 煙燃✘
member
3951 2758 265 0
14| [196] #PJJ0RQVP8 #PJJ0RQVP8 任我行
member
3920 3398 1571 2397
15| [162] #LQP8JUQQY #LQP8JUQQY Tina
member
3873 3010 4520 5150
16| [196] #CV8CR8R #CV8CR8R 義乄Giggs lei
member
3857 3676 5468 1847
17| [207] #8YRY8U8V #8YRY8U8V 宝宝不开心
member
3821 3279 494 1454
18| [206] #PGQC9YQJY #PGQC9YQJY 三沙市市长
Elder
3799 3520 1150 2333
19| [261] #RCRRYCR0 #RCRRYCR0 北角扛把子
coLeader
3719 4000 8128 4055
20| [211] #GYULVL2P #GYULVL2P LG
member
3712 4165 535 2571
21| [238] #QUJRJQUL #QUJRJQUL 諾維兔斯基
member
3667 4318 233 463
22| [165] #L0GQ2V0VY #L0GQ2V0VY 不过如此183
member
3606 3156 406 2454
23| [236] #90UV8J8U #90UV8J8U 水色无色
coLeader
3605 4914 10060 4380
24| [226] #8QJGGY02L #8QJGGY02L 爱❤你
member
3558 4851 1723 5215
25| [157] #2J8CQ0GJU #2J8CQ0GJU 狂暴联盟
member
3549 3020 315 330
26| [183] #LLCGUCL8 #LLCGUCL8 qqq
member
3391 3544 0 0
27| [210] #2P0GL89R #2P0GL89R 东东村
Elder
3377 248 496 1028
28| [208] #V99YJJ28 #V99YJJ28 jakie
member
3229 4262 460 1654
29| [182] #YVQ800QV8 #YVQ800QV8 中国队长
member
3209 4377 0 716
30| [193] #YRJV022GP #YRJV022GP 你如晚风来去自如
member
3169 4708 1831 2084
31| [182] #2VR9J099 #2VR9J099 西西
Elder
3093 137 763 619
32| [277] #2VJCP9CUQ #2VJCP9CUQ 汉子
member
3000 3315 0 207
33| [210] #8YUVU9Q92 #8YUVU9Q92 北葵向暖南栀倾寒
member
2895 4936 850 618
34| [225] #LRP0VLQV #LRP0VLQV 宁波鸭王
Elder
2889 4273 1804 2239
35| [158] #JL9G0GL0 #JL9G0GL0 義乄-Gerry Huang
member
2802 2861 0 0
36| [249] #GP2RP89G #GP2RP89G 鹏之翔
coLeader
2748 4854 1947 772
37| [234] #98R9U082C #98R9U082C 送葬者
member
2672 3469 1074 1440
38| [213] #8UYRG9YJ9 #8UYRG9YJ9 为了你我更美好的
member
2670 3224 443 3266
39| [153] #8LLCU9092 #8LLCU9092 小小
member
2514 1959 33 1224
40| [248] #2JJRLLR #2JJRLLR 小小
member
2458 1263 586 2619
41| [186] #VL8VLGJ #VL8VLGJ 莫欺少年穷丶
member
2416 3394 406 563
42| [213] #28QC9PJP9 #28QC9PJP9 咕叽咕叽
member
2350 4776 1144 1006
43| [227] #L8CUG0CR #L8CUG0CR 義乄型
member
2327 3013 1487 1778
44| [208] #PULVJUUP #PULVJUUP 義乄雷火龙
Elder
2252 4821 554 3272
45| [161] #8RVCPCL9Y #8RVCPCL9Y r h k
member
2213 3248 494 1922
46| [210] #9L9J2PQRP #9L9J2PQRP 范家桥村
Elder
2015 4669 1587 1407
47| [226] #20RRGPJ8 #20RRGPJ8 义薄云天
Elder
2011 3855 608 324
48| [243] #VVLRLP8V #VVLRLP8V 舒飞廉
member
1967 4466 8776 1665
49| [211] #8PQYQUU #8PQYQUU Max Lim
member
1884 3538 851 1219
50| [153] #CCVPCYRC #CCVPCYRC 勍天
member
1777 1983 6491 4300

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Donate Here