#2229RQGP0 九州

Clan Level

7

Description

本部落于2019.5.1成立。欢迎热爱COC的玩家,来者不拒。常驻加QQ群762733115。联赛分部,总部china龙之崛起17级。

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
31322
49/50
China
inviteOnly
3
2200
#2229RQGP0
Clan War League

Clan Labels

Clan Wars

Clan Wars

Clan War League

Clan War League

Clan Games

Clan Games

Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [208] #PGR9QJQQR #PGR9QJQQR COC.至尊宇
leader
5031 4527 9710 9938
2| [192] #PLL920Y8C #PLL920Y8C 不 羡 仙
coLeader
4777 3740 3897 3140
3| [210] #YYCPR89PG #YYCPR89PG 疼你- ̗̀(๑ᵔ⌔ᵔ
coLeader
4080 4092 4419 773
4| [142] #PCURCYULG #PCURCYULG 我家女王36D
Elder
3966 3461 213 1725
5| [223] #8RV29UYVQ #8RV29UYVQ ℡喵哆哩╯✨暖阳
coLeader
3650 3025 5250 928
6| [159] #8RG2JJJR9 #8RG2JJJR9 帝国
Elder
3559 2802 655 866
7| [171] #8VVL2C0YV #8VVL2C0YV 玮哥
coLeader
3522 3537 39247 718
8| [180] #2YUVC9VUL #2YUVC9VUL 熙染的小兄弟大号
Elder
3505 3438 2550 1918
9| [109] #L2LR29CGU #L2LR29CGU 千屿♠♭.com
member
3301 3005 625 1017
10| [118] #PLC8CU0R8 #PLC8CU0R8 念北
Elder
3273 2373 59 1790
11| [151] #9PYP08092 #9PYP08092 熊猫东东的村庄
Elder
3242 2334 846 1000
12| [117] #LQ9QJ0LGR #LQ9QJ0LGR 槿夕
member
3097 2942 0 223
13| [167] #89VQ0YPUP #89VQ0YPUP 忘忧
member
2982 2385 0 144
14| [130] #L209CCVJV #L209CCVJV 中国人民
member
2883 2828 33 35
15| [139] #L2JUP2QGC #L2JUP2QGC 哒哒哒文宝
coLeader
2801 2863 3556 7644
16| [121] #L92C0GCV2 #L92C0GCV2 信吾
Elder
2774 2424 306 974
17| [138] #PVC0QP2VP #PVC0QP2VP 九州-风者
Elder
2741 2653 18 707
18| [107] #PCYQ2R0VL #PCYQ2R0VL 52琪
member
2719 2269 1192 555
19| [126] #Y2RRJ9GVL #Y2RRJ9GVL 偷本达人
Elder
2610 2761 1927 437
20| [106] #L9820U9GC #L9820U9GC h g h h
member
2578 2080 16 1486
21| [180] #Y92QQL0C8 #Y92QQL0C8 KNigHt-牧童
Elder
2535 3361 4684 969
22| [167] #8VCGQVU0U #8VCGQVU0U Xib、扑街”
member
2437 3077 25 102
23| [108] #PCCVY99V0 #PCCVY99V0 夜袭果果村✔
member
2415 1588 0 455
24| [127] #Y2L8QGRYR #Y2L8QGRYR 我還能說什么
member
2376 2380 81 446
25| [100] #L02YU0QG2 #L02YU0QG2 中国人民
member
2251 1944 0 130
26| [121] #UJJLLVP2 #UJJLLVP2 完颜大宝
member
2135 2259 318 2184
27| [162] #9VU0CQYP9 #9VU0CQYP9 临风向月舞不休
Elder
2131 3628 1207 485
28| [68] #LC2U0PYL0 #LC2U0PYL0 犀利库卡拉稀玛撕
member
2128 2136 0 3568
29| [151] #88RCQ2JGY #88RCQ2JGY 暗丶恒安"诱惑
Elder
2088 3075 38 465
30| [88] #YPRL9VLRL #YPRL9VLRL 藏龙阁
member
2081 2155 242 340
31| [77] #YG9CQRLP0 #YG9CQRLP0 zsejd583
member
2054 2143 0 984
32| [75] #LUQ9RJRPQ #LUQ9RJRPQ 冠以守护之名
member
2021 2362 0 773
33| [85] #L2RU92V2P #L2RU92V2P 大魏天子
coLeader
1949 1626 0 93
34| [93] #LP9JJ0LJL #LP9JJ0LJL 不拉不拉不拉
member
1853 2260 65 214
35| [61] #P289J0PVU #P289J0PVU 往事不堪回首
member
1849 1875 1 660
36| [97] #LY989QYP8 #LY989QYP8 虹子,王者
member
1813 2427 12 3311
37| [73] #L8RYPU88V #L8RYPU88V feiyue
member
1811 1603 0 77
38| [92] #PJL98CGVU #PJL98CGVU 无畏
member
1787 1907 7 184
39| [195] #PGRYV2CJ9 #PGRYV2CJ9 话言尽宇此
coLeader
1712 3972 2131 3660
40| [61] #LQU0J888J #LQU0J888J 坤坤死了
member
1558 1693 443 1140
41| [69] #L8CPYPQRY #L8CPYPQRY 立志有传奇杯的男
Elder
1530 1995 25 206
42| [62] #LJPQGUQRP #LJPQGUQRP 风殇
member
1513 1650 0 136
43| [57] #LRYVQ9JVU #LRYVQ9JVU 人生若只如初见
member
1389 263 20 356
44| [49] #Q0PCPV8GJ #Q0PCPV8GJ 无望
member
1374 1677 179 1093
45| [85] #9L8RVUP9U #9L8RVUP9U 噩梦了
member
1337 1837 424 66
46| [72] #YGQCLYQJP #YGQCLYQJP 镜中花,水中月
member
1265 1364 20 26
47| [126] #988U9VCYU #988U9VCYU 部落之王
Elder
1186 2713 423 1339
48| [30] #Q0U9G8CYY #Q0U9G8CYY 哒哒哒哒哒
member
1167 368 27 200
49| [39] #LQLRYCV08 #LQLRYCV08 ks雨晨先贼强
member
1040 698 0 258

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Right now I don't have any other source of income. Your support will help me to cover the hosting cost and help me aswell.

Donate Here