#8RCYGLJG 사계

Clan Level

24

Description

❤️일과 삶 그리고 휴식이 조화롭게 공존하는 사계 클랜에서는 바쁜일상 가운데에서도 편하고 재밌게 즐길 수 있는 환경을 제공해드립니다~^^❤️ 클전 참가시 공격 미사용자 및 홀치기는 즉시 추방, 클전 불참시 지원 비율 1:2 미만은 강등 혹은 추방

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
53109
50/50
South Korea
inviteOnly
4
5000
#8RCYGLJG
Clan War League

Clan Labels

Clan Wars

Clan Wars

Clan War League

Clan War League

Donations

Donations

Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [225] #9R9J8UGP #9R9J8UGP nil
coLeader
5655 5031 11194 7392
2| [252] #CURYQU9Q #CURYQU9Q 사스케
coLeader
5571 5108 8163 10328
3| [218] #CRVUJ2P2 #CRVUJ2P2 nil❗️
member
5552 3439 8320 6576
4| [241] #900290L2 #900290L2 CHICKEN
Elder
5474 4869 6510 11228
5| [212] #PGCQPLR0 #PGCQPLR0 THE A
member
5436 4492 12833 11292
6| [249] #28QVCQ2JU #28QVCQ2JU thefirsttime
coLeader
5409 2157 14306 10764
7| [273] #2J9PUUYJJ #2J9PUUYJJ 동규아빠
coLeader
5398 4987 27321 7266
8| [213] #Y8VJCVLG #Y8VJCVLG 지호아빠
member
5385 4313 7530 6979
9| [230] #28RVQYQ09 #28RVQYQ09 홍가시
Elder
5384 5009 9649 9832
10| [234] #28QQCP9Y9 #28QQCP9Y9 bmw
member
5370 5070 5944 9756
11| [235] #2LYRURCL0 #2LYRURCL0 gyu
coLeader
5354 5132 12057 6898
12| [242] #9CP9GJYGY #9CP9GJYGY chris
coLeader
5352 2002 14254 10763
13| [229] #20RGY0C99 #20RGY0C99 광진호
coLeader
5345 4622 4204 6832
14| [220] #L088CRRP #L088CRRP Lake
member
5340 4838 4387 7143
15| [225] #LRJLPCR0 #LRJLPCR0 ATTI-하나
member
5328 4930 2008 10403
16| [256] #RP922YYP #RP922YYP 타로
coLeader
5268 5610 10489 10701
17| [236] #90RJC2QGJ #90RJC2QGJ ⚡⚡대KOR대_프로⚡
member
5264 5229 3378 11117
18| [247] #8Q9Q2UGY #8Q9Q2UGY 알바트로스
coLeader
5245 4941 5344 6719
19| [225] #J8VJUQC8 #J8VJUQC8 농부
Elder
5234 5125 8051 9503
20| [219] #C09PVRR8 #C09PVRR8 Clara
member
5222 3269 4289 6384
21| [235] #Y00CRRCJ #Y00CRRCJ 미루쿠사마
coLeader
5222 5064 2852 5501
22| [218] #2VPVLCCGQ #2VPVLCCGQ 뱃살공주와칠득난
coLeader
5221 5000 10604 9984
23| [230] #28CC9QL8 #28CC9QL8 bann
coLeader
5206 4604 4230 3950
24| [239] #U2PRQQR2 #U2PRQQR2 쵸리
member
5205 5415 5932 10374
25| [229] #J02QYG2V #J02QYG2V chang
member
5204 4798 5277 6720
26| [276] #G0YQ2GQ2 #G0YQ2GQ2 택스
coLeader
5186 4429 20378 11309
27| [245] #JPC08JQQ #JPC08JQQ 긴장하시라
member
5181 4622 7312 6901
28| [248] #9222VP88 #9222VP88 갓구운벼룩
coLeader
5179 4910 17188 9715
29| [271] #PCCJJJPQ #PCCJJJPQ 택스2
leader
5177 4327 20204 11152
30| [254] #LC02Y0UU #LC02Y0UU 카이사르
coLeader
5174 5372 10706 10470
31| [236] #G2802PYU #G2802PYU 유내스코
Elder
5166 5078 2213 6355
32| [226] #2PGPYR20C #2PGPYR20C 백살공주와칠순난
Elder
5159 4886 11448 10296
33| [229] #9LJJ2LRV #9LJJ2LRV 페라루크
member
5154 4763 3721 7776
34| [232] #90RY220U #90RY220U gibon
coLeader
5143 4466 11372 10461
35| [235] #CLQLL0QY #CLQLL0QY 파이어맨
member
5106 4574 5799 8798
36| [222] #29YY00Y8L #29YY00Y8L bughel
member
5081 5036 2707 2319
37| [199] #YYJLCPPL #YYJLCPPL 밀키웨이
member
5064 3872 1441 1667
38| [213] #2YJJ28VY #2YJJ28VY 미래없어증권
Elder
5061 4756 6954 6843
39| [238] #2PUJGCQJQ #2PUJGCQJQ 규리아빠
member
5044 4901 3951 9905
40| [217] #R9Y2J8V2 #R9Y2J8V2 도헌파파
member
5043 3904 5371 8834
41| [224] #2L8GC0LYQ #2L8GC0LYQ SuperSix-EVO
Elder
4943 5068 2812 5211
42| [225] #GV22CC2 #GV22CC2 이노
Elder
4922 5211 6150 1181
43| [215] #8U2P9UCU #8U2P9UCU 능백
Elder
4790 4344 1020 0
44| [221] #2Q8G200 #2Q8G200 밥풀
Elder
4763 4930 846 649
45| [220] #29PGLRGJY #29PGLRGJY 댕댕
member
4675 4869 1722 2436
46| [217] #P8VLG2GG #P8VLG2GG 아조
Elder
4527 4673 1203 1769
47| [208] #9JLURQLC #9JLURQLC 자두우유
member
4378 4292 63 0
48| [219] #9JYUPRL8C #9JYUPRL8C 정석
coLeader
3663 4071 7376 7132
49| [207] #CL9JJPU2 #CL9JJPU2 냠냠
member
2603 4926 1184 1751
50| [152] #89PYVPJ8G #89PYVPJ8G 햇제그랫제
member
1960 3329 585 3816

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Donate Here