#9G20L98G FF大聯盟-多啦A梦

Clan Level

23

Description

FF系列互刷冲杯部落🏆捐兵先捐大单位在捐小单位並维持1:2,不要当伸手党🙈请自觉互助😆拒收机器人🤖禁随意进出😌Q群208156053/微信zsj77802(加时备注游戏名thx)z盟/1212:1龙宝2巫1法2弓/🐻🐻🐻

Clan Points
Members
Location
Type
Required Trophies
Clan Tag
52178
49/50
China
inviteOnly
2400
#9G20L98G
Clan War League
Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [225] #2PGRQLJ0Q #2PGRQLJ0Q chen
member
6329 3064 0 0
2| [215] #U8PV98RL #U8PV98RL chen✨
coLeader
6262 2885 2722 1303
3| [228] #GLY0U9YJ #GLY0U9YJ 天堂
leader
6071 3785 6206 7353
4| [228] #LCQR8LJ9 #LCQR8LJ9 Yang's
coLeader
5767 4590 16585 15260
5| [199] #YV98CL98 #YV98CL98 kitty
Elder
5730 4284 965 626
6| [243] #28VLGCG8Q #28VLGCG8Q James
member
5714 3854 225 332
7| [220] #C8RVV2GR #C8RVV2GR 章血油
coLeader
5510 3876 8003 12125
8| [187] #2VP2QC2J8 #2VP2QC2J8 非常
member
5446 157 1525 4249
9| [207] #80G9QPP0Q #80G9QPP0Q 慢慢
Elder
5393 3330 6885 4811
10| [243] #GRU2VCCU #GRU2VCCU ꪚꙶꫀꪦⷶꪉⷨꪔ
member
5378 2957 2576 1800
11| [219] #GQCQGYUR #GQCQGYUR ☆指尖☆年华似水
Elder
5350 4631 4138 4886
12| [222] #J9RGJGU8 #J9RGJGU8 ヽpasado
Elder
5332 4000 5150 10012
13| [214] #YCPLUYJ9 #YCPLUYJ9 往事輕舞飛揚
Elder
5203 4123 5212 5743
14| [208] #Q2QJGY0J #Q2QJGY0J 警校
member
5191 4483 3199 2143
15| [213] #Q8LQUQLJ #Q8LQUQLJ ⭐️SSS⭐️
coLeader
5178 2056 19964 18744
16| [218] #QL2802G9 #QL2802G9 渔村
Elder
5094 4145 1244 3639
17| [204] #VCJ9C8Q2 #VCJ9C8Q2 贰家寨
Elder
5089 4266 4845 6121
18| [219] #8G9CVQ20 #8G9CVQ20 〖最紧要淡定〗
Elder
4973 4213 8017 9272
19| [210] #RCL00RCP #RCL00RCP 君君
member
4932 4441 1966 3458
20| [231] #U20C8208 #U20C8208 dhb
Elder
4917 4149 4059 2728
21| [205] #99JJ8YL #99JJ8YL 超级市场凶器
member
4913 4296 1744 3024
22| [187] #JR0L8LUR #JR0L8LUR 天空之城
Elder
4905 4182 240 0
23| [213] #88UQ2YPQP #88UQ2YPQP Pat
Elder
4834 4479 1041 926
24| [202] #P9GG22LU #P9GG22LU 水妍女御
coLeader
4812 4063 1930 2921
25| [189] #CGUYPUUG #CGUYPUUG 88號
member
4649 2115 1071 0
26| [179] #8GG9CRP #8GG9CRP l lm m
Elder
4604 2452 624 1158
27| [202] #RGGCQY0P #RGGCQY0P 教主
member
4557 1790 5018 1204
28| [217] #8LV0PLUJ #8LV0PLUJ ~> 超级玛里奥
member
4542 2987 2583 3213
29| [188] #PU2VGQLU #PU2VGQLU Alex Xu
member
4502 4261 1609 0
30| [216] #22G8Y82Y0 #22G8Y82Y0 云菲小镇
member
4498 4091 652 972
31| [210] #98YLR9RL #98YLR9RL Avengers
Elder
4461 4629 11757 5060
32| [243] #Q2GLU0LQ #Q2GLU0LQ zz有点菜
coLeader
4449 4351 8262 11108
33| [222] #RV9JY990 #RV9JY990 瑾念女子
Elder
4324 4762 5838 8172
34| [199] #2URPVV8J #2URPVV8J TongTong
member
4298 4255 778 1565
35| [184] #800PY99VR #800PY99VR 完美部落
member
4176 4000 1724 1887
36| [173] #29PQLYGGY #29PQLYGGY 博罗城
member
4069 2904 1658 139
37| [199] #GVQ8JG9J #GVQ8JG9J 指上弹兵
member
4056 3941 580 636
38| [204] #89UCY8PP9 #89UCY8PP9 超级玛丽
Elder
3985 4000 144 80
39| [176] #LLRYQ90Q #LLRYQ90Q 迷雾森林
member
3913 2378 192 0
40| [181] #9JP0YY9Y #9JP0YY9Y CN飞翔
member
3727 2124 0 144
41| [142] #Y2JG02QR #Y2JG02QR 飞花©战神
member
3699 1723 2027 2722
42| [152] #2RCPCVVC2 #2RCPCVVC2 LinAurora
coLeader
3665 260 383 288
43| [137] #9U29G8LVY #9U29G8LVY 破村
member
3617 2814 1358 1587
44| [191] #LVPPPRPU #LVPPPRPU 熊熊
coLeader
3611 2765 69 40
45| [227] #82GQL0JJP #82GQL0JJP 极光的夜
member
2935 2599 9545 8753
46| [234] #L0RQQGJU #L0RQQGJU Stone Sour
Elder
2885 4000 16054 8770
47| [178] #8VC0G92V #8VC0G92V 甜橙mic
member
2620 3400 100 0
48| [205] #UUJCCVC #UUJCCVC ༺༼ྀ࿅ཽ 阿修罗
member
2322 3939 1762 670
49| [121] #9CU0U8ULV #9CU0U8ULV lopc 情头
member
2026 2562 2844 3379

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Right now I don't have any other source of income. Your support will help me to cover the hosting cost and help me aswell.

Donate Here
www.000webhost.com