#9UCYVUP0 风之哀翼

Clan Level

18

Description

风之哀翼欢迎十二本以上实力强劲玩家入驻。1、本部落联赛三星有奖励。2、额外看捐兵及活跃情况。3、定期清人,目标为不上线、不加群、捐收差距过大、不联赛、不竞赛、部落战常年挂红玩家。常驻加QQ群1087074596或者微信群tian8089667,加微信时注明游戏名,否则不同意。共同冲击冠军联赛。

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
39604
34/50
China
inviteOnly
0
2000
#9UCYVUP0
Clan War League

Clan Labels

Clan War League

Clan War League

Donations

Donations

Competitive

Competitive

Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [236] #980LQUGG #980LQUGG 云淡风轻
coLeader
5308 5141 4020 3527
2| [239] #UJJUC2QL #UJJUC2QL Christchurch
coLeader
5101 4971 4952 4829
3| [200] #9J8LU9CY8 #9J8LU9CY8 裸裸
member
5033 4306 0 231
4| [192] #8QQCLU2GU #8QQCLU2GU 人世间最后一片乐
coLeader
4961 4672 488 451
5| [225] #2Y20YRJ09 #2Y20YRJ09 不再说爱
coLeader
4957 4268 12421 5694
6| [239] #VQGP0GJL #VQGP0GJL AZ城
coLeader
4954 5209 7530 6233
7| [226] #VLJ9UC20 #VLJ9UC20 邓志金
member
4938 4567 1695 3155
8| [216] #9PPGV8JGP #9PPGV8JGP 倾城一世笑繁华
coLeader
4906 5494 1904 2660
9| [200] #9JCR2VG0Q #9JCR2VG0Q All丿蒙牛
Elder
4886 3328 1510 4682
10| [239] #UCQURV8P #UCQURV8P 狂战@云翳
leader
4867 4905 4591 3573
11| [218] #Q2RJQ8L2 #Q2RJQ8L2 豪之城
Elder
4567 4918 3163 2976
12| [208] #82GV2Q2G0 #82GV2Q2G0 云中歌
member
4545 4896 0 77
13| [216] #YGP2CRJL8 #YGP2CRJL8 youipl
coLeader
4514 3823 13556 7950
14| [235] #R22Y22V2 #R22Y22V2 倦客
member
4462 4889 387 124
15| [204] #QU8QUQCR #QU8QUQCR Sa.forever
Elder
4303 3485 75 509
16| [206] #PGJC2CGL #PGJC2CGL KingCharger.KC
Elder
4126 3500 150 471
17| [211] #P9RRQVQQL #P9RRQVQQL Scott
coLeader
3976 4544 3035 1174
18| [236] #2G9YRYPUV #2G9YRYPUV 2015.4.18传奇
coLeader
3960 3645 0 2659
19| [212] #RCJ20QUQ #RCJ20QUQ 小文XIONG
member
3940 4042 879 1120
20| [137] #8UUQ8JUU8 #8UUQ8JUU8 what
member
3740 2702 1610 2379
21| [218] #JCP8PJP8 #JCP8PJP8 雾都孤城
Elder
3681 5006 1044 2509
22| [159] #P0JR0PYPR #P0JR0PYPR 梦到你(焚梦)
member
3618 3862 9 67
23| [168] #8JYG0PCJL #8JYG0PCJL 我就怎么狂,不服
member
3535 3132 0 0
24| [214] #2G09JVL0 #2G09JVL0 Jason
member
3415 3032 398 520
25| [151] #PC8PV9RVY #PC8PV9RVY 狂战云天
member
3342 3019 0 0
26| [128] #2CL2CYY2G #2CL2CYY2G 孙大壮
member
2707 2804 0 0
27| [135] #9PURRCUUC #9PURRCUUC 漫步云端丶袅袅炊
member
2574 1819 0 0
28| [85] #LJ2PYVLP2 #LJ2PYVLP2 七点半
member
2357 1891 0 1633
29| [228] #LVJR998P #LVJR998P 喵嘞嗝咪
member
2067 3256 579 1372
30| [76] #LR9JVPYJL #LR9JVPYJL 羽♚翼
member
1815 2180 30 62
31| [60] #PYYCG8J9U #PYYCG8J9U 余生久伴-M-Z-X
member
1808 1948 25 754
32| [64] #YURG8QGVV #YURG8QGVV 战地记者胡凯莉
member
1561 1290 0 0
33| [59] #LUYYPYUJU #LUYYPYUJU 龙族★乾坤
member
1535 2061 0 31
34| [68] #P98QRCUYU #P98QRCUYU 暗魅·梦影
member
1446 1624 0 132

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Right now I don't have any other source of income. Your support will help me to cover the hosting cost and help me aswell.

Donate Here