#LPUYCC2P 110总部

Clan Level

17

Description

1.收10本以上部落战打手,2捐兵比例1比3,自己调控,3想拿长老和副手靠部落战和联赛实力说话4欢迎逗比选手和活跃玩家,5👏👏👏联赛12本打手。

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
44937
47/50
China
inviteOnly
2
3600
#LPUYCC2P
Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [207] #800UYQRV #800UYQRV Kobe
coLeader
5495 4398 20120 12026
2| [214] #P882VRJC #P882VRJC hk-lin
Elder
5420 4319 7617 13942
3| [191] #8RU9GRJLP #8RU9GRJLP ⭐️大梦梦⭐️的
member
5410 3764 1479 2222
4| [212] #800RVLG9L #800RVLG9L 袁家村
Elder
5298 4458 10018 8252
5| [208] #8QR098V8 #8QR098V8 爱你伍佰年
member
5283 4008 5730 6072
6| [230] #2CVCJQJJU #2CVCJQJJU 狮鹫城
coLeader
5201 4667 25764 8589
7| [220] #CP0Y9QVR #CP0Y9QVR Encore
member
5142 2943 13263 9537
8| [234] #92Q8CGPU #92Q8CGPU 美丽村庄
leader
4998 3495 12191 8765
9| [217] #QURQ0RQL #QURQ0RQL 海边沙
coLeader
4858 4231 5241 6115
10| [199] #8YLY9R8V #8YLY9R8V ^[1 16]^
member
4826 4584 2400 1654
11| [209] #CJ29JPV0 #CJ29JPV0 红云台地
member
4659 4275 303 358
12| [197] #PCUPUV2G #PCUPUV2G ⚡️丹少⚡️
member
4525 3934 4257 3133
13| [210] #RLVQ88P9 #RLVQ88P9 牙齿像大象
member
4516 4368 519 154
14| [222] #YGR90YCR #YGR90YCR 马乐戈壁
coLeader
4492 4048 4532 2540
15| [157] #YUYR98GQ0 #YUYR98GQ0 夜三狼
Elder
4429 3482 380 228
16| [186] #920VLGPY2 #920VLGPY2 天狼狙杀神社
coLeader
4317 3189 2650 5367
17| [195] #9UGYGGC29 #9UGYGGC29 王牌
coLeader
4235 4288 2601 1006
18| [185] #LRGG9LCP #LRGG9LCP MISS丶七星海棠
member
4193 4197 288 156
19| [185] #GUUU0LGJ #GUUU0LGJ 真皮沙发
Elder
4180 3040 2141 2272
20| [184] #9PGCRQJQY #9PGCRQJQY 灭域
member
4152 4191 1081 730
21| [183] #99QLU290Q #99QLU290Q 一卵插中个电饭煲(
member
4139 4089 425 1903
22| [171] #8R20GPY80 #8R20GPY80 缥缈峰
member
4012 4288 1036 762
23| [156] #YPCY2GLUJ #YPCY2GLUJ 好怕好怕
member
4007 3427 465 770
24| [170] #9GC2RQ9JU #9GC2RQ9JU 胖胖的安杰罗
member
3970 3479 838 618
25| [193] #PL0J99R2 #PL0J99R2 kk
member
3965 3689 721 1326
26| [154] #9VUQPVJ8J #9VUQPVJ8J 瑾星
member
3822 3409 1867 3368
27| [161] #Y22CYY22J #Y22CYY22J 宇哥哥
member
3813 3178 1395 2443
28| [147] #PG8R2VG92 #PG8R2VG92 ☞璀璨星空☜
member
3549 3082 1837 2808
29| [187] #P0JC90RJ #P0JC90RJ hiking
member
3463 2745 5679 1083
30| [205] #2Y2JGLLLJ #2Y2JGLLLJ 宇宙超级大魔王
coLeader
3266 4396 1815 2976
31| [143] #92V2J0V88 #92V2J0V88 WE丶Master
member
3263 2753 987 1402
32| [164] #9LLUJCQC #9LLUJCQC 天蝎座
member
3183 4053 370 36
33| [154] #J8U0YUJ2 #J8U0YUJ2 幽灵山庄
member
3146 2946 351 0
34| [176] #2Q90VYRGG #2Q90VYRGG 听闻雨声
Elder
3143 2547 515 1752
35| [171] #2P2PUGU0 #2P2PUGU0 雾都翱
member
3058 3870 1771 1575
36| [149] #P8Y9CC0CV #P8Y9CC0CV 孤痞
member
3011 4089 2280 10443
37| [130] #YL9P8QUQR #YL9P8QUQR 我的部队,轰炸你
member
2931 3456 292 1145
38| [186] #89J222CP2 #89J222CP2 炎呢
coLeader
2892 3482 421 498
39| [150] #900PLVQJV #900PLVQJV 再没有对你想起
member
2873 3482 565 281
40| [133] #229P9JRPU #229P9JRPU 爱❤️你
member
2785 1929 1275 2667
41| [133] #9CY29V299 #9CY29V299 玉面战神
member
2731 2508 714 726
42| [165] #PCLQQURP #PCLQQURP >>zhh.<<
member
2721 3598 2730 5679
43| [185] #8YCVG9LLQ #8YCVG9LLQ 破风
Elder
2431 3761 1603 2843
44| [161] #8C8YQRR99 #8C8YQRR99 战神至尊
member
2415 3429 209 130
45| [126] #9G9929C9V #9G9929C9V 叫我大哥!大哥!
member
1937 2549 1425 493
46| [78] #YLCVQCC8P #YLCVQCC8P 北城々
member
1860 1617 319 4956
47| [53] #LP08Q9QLP #LP08Q9QLP 暴走喵神
member
1797 1559 215 1706

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Right now I don't have any other source of income. Your support will help me to cover the hosting cost and help me aswell.

Donate Here
www.000webhost.com