#VVQVCVRC 情义复兴之帝国崛起

Clan Level

11

Description

情义部落休闲冲杯部落

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
53982
48/50
China
inviteOnly
0
5200
#VVQVCVRC
Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [219] #28U009V9L #28U009V9L ☄万☄丈☄红☄尘
member
5710 4270 42 523
2| [216] #JQJGYGYJ #JQJGYGYJ ~可口可乐*86()
coLeader
5533 1822 2247 6478
3| [199] #292QQL0UQ #292QQL0UQ 停车坐爱枫林晚✌
member
5530 2947 512 2002
4| [206] #929PLR2VL #929PLR2VL 孤風残雪™
Elder
5529 3559 1698 1908
5| [225] #2VQUCJUGY #2VQUCJUGY 青花瓷⚔️——No1
Elder
5510 2891 2465 894
6| [198] #8L8PPPLLU #8L8PPPLLU 闭着眼一波下,能
Elder
5496 3059 1295 1020
7| [216] #8LJCUUQ8C #8LJCUUQ8C 我胸大我先说
Elder
5490 3831 1069 2953
8| [217] #290RQGRCG #290RQGRCG 简恩子
Elder
5484 4227 4111 3317
9| [206] #Y2GQLVUQ #Y2GQLVUQ 小开心
member
5475 2960 1125 2806
10| [235] #8Y9Y9GPGY #8Y9Y9GPGY 我已弃游☞再见
coLeader
5473 3329 2788 8491
11| [198] #RCCPRCPR #RCCPRCPR NB、义锅
Elder
5473 3618 70 2580
12| [208] #8V09CJLCU #8V09CJLCU Battle ッ 殺神 彡
member
5462 3340 1715 1161
13| [210] #88VPCRRYQ #88VPCRRYQ 中国七彩Freedom
member
5454 1774 400 2507
14| [206] #9YRVVLLQQ #9YRVVLLQQ ♥颠~丫~颠~丫
Elder
5450 3694 4295 3508
15| [213] #YY8GQP88 #YY8GQP88 情义灬女帝【婉婷
coLeader
5442 3911 870 6298
16| [186] #9Q9P9YULR #9Q9P9YULR 永恒丶梦
member
5439 2515 537 2136
17| [227] #8PP9LRQLC #8PP9LRQLC newcools
member
5436 3765 2002 2016
18| [213] #29PLVP9LU #29PLVP9LU 唐总
member
5430 4000 986 1032
19| [228] #UV0GCVRG #UV0GCVRG 夜炮
member
5415 4380 2201 1963
20| [204] #8CL9P88Q0 #8CL9P88Q0 五加一
member
5414 4420 3904 4998
21| [218] #2CG92Q009 #2CG92Q009 恒静无言
member
5392 4354 454 2730
22| [200] #29RGJPPUU #29RGJPPUU 线上孤煞
member
5385 3192 404 2019
23| [207] #2CLU802CR #2CLU802CR smile^ω^小成
member
5371 3787 7597 1620
24| [203] #89G82RUYU #89G82RUYU 骑着蜗牛狂奔的男
member
5347 2513 1243 1554
25| [191] #RGY8822P #RGY8822P 梦女孩香香
member
5343 3425 1956 1782
26| [216] #2P20Q9LVL #2P20Q9LVL 不完美先生
Elder
5338 4417 3961 5639
27| [222] #RUYP20YQ #RUYP20YQ 乌托邦
member
5335 4148 33 72
28| [190] #2CL9Q0P92 #2CL9Q0P92 横岗a波王
member
5308 3304 789 1796
29| [210] #LVVCGY9G #LVVCGY9G king
member
5305 4273 143 2252
30| [201] #P0QJ0Q9G #P0QJ0Q9G 镜花水月々
member
5296 3079 0 422
31| [208] #2QQGLYUC0 #2QQGLYUC0 5201314
member
5290 3478 4321 8204
32| [208] #2UU9PLLYP #2UU9PLLYP 枫桥
member
5283 3830 0 0
33| [221] #2JCPPPRV #2JCPPPRV 快乐战士
member
5267 3903 237 216
34| [214] #2PY02Q2C #2PY02Q2C ᝰ双子座
Elder
5264 4029 1275 5048
35| [198] #CUVL0J9C #CUVL0J9C 石头寨@2017
member
5249 3972 300 1842
36| [225] #LYGC92PC #LYGC92PC 纯白色的黑
member
5232 3308 17 0
37| [210] #22UQJC28G #22UQJC28G 饭馆
Elder
5213 3998 2036 3033
38| [229] #2PRJPL9G2 #2PRJPL9G2 华西村
member
5201 3996 1239 486
39| [218] #9J8LVL98J #9J8LVL98J Coc.Tcヾジ霸道™
member
5188 4134 174 1321
40| [176] #YLLU0UGLL #YLLU0UGLL 情义灬忆梦
coLeader
5150 3007 96 0
41| [205] #Y2U9JVV9L #Y2U9JVV9L 独尊:道尊
member
5148 5201 2969 2382
42| [186] #89RJRL0UP #89RJRL0UP 小雨
member
5132 2799 0 40
43| [207] #890YP2P92 #890YP2P92 情义灬小乐
Elder
5119 4293 3788 5834
44| [202] #88RY2YCQ9 #88RY2YCQ9 止谤莫如自修
member
5101 3067 0 796
45| [261] #2Y9LR0VPV #2Y9LR0VPV 南無本師釋迦牟尼
member
5077 3359 87 891
46| [219] #8PGLYCCLG #8PGLYCCLG 情义灬梦幻
leader
5003 3098 1226 4275
47| [217] #899L0JVRC #899L0JVRC 神州华夏【之】有
member
4944 3522 1054 1008
48| [243] #2GLQ9220P #2GLQ9220P 情义灬小甜甜
member
2375 1824 11450 0

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Right now I don't have any other source of income. Your support will help me to cover the hosting cost and help me aswell.

Donate Here