#YJY8QUY9 董晓姐双鱼座

Clan Level

23

Description

欢迎加入董晓姐系列互刷部落,本部落为彩票O盟,欢迎互刷部落加O盟审核群432307987,部落审核群571899668.

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
34744
50/50
Saint Martin
inviteOnly
0
800
#YJY8QUY9
Clan War League

Clan Labels

Clan Games

Clan Games

Farming

Farming

Relaxed

Relaxed

Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [208] #2CJP82PUY #2CJP82PUY dream
Elder
4974 4796 778 648
2| [206] #2V9VQ28J #2V9VQ28J 庄园
Elder
4644 4332 100 368
3| [223] #GYGRRLLV #GYGRRLLV 吟殇执法者
leader
4349 5001 45 0
4| [244] #YJ2QYLC9 #YJ2QYLC9 yong
Elder
4178 5000 247 372
5| [187] #Q0YUVV9C #Q0YUVV9C pangda
Elder
4085 4239 213 329
6| [238] #GY908CQL #GY908CQL - Alio 81 -
Elder
4079 4998 587 280
7| [242] #2JL2LV2QJ #2JL2LV2QJ 晓古城
coLeader
3934 4099 172 456
8| [179] #LJLULU2V #LJLULU2V 大坑村
member
3711 2986 33 232
9| [179] #2CUL8CVLV #2CUL8CVLV 诀予
member
3483 3803 0 0
10| [178] #GRRGVV90 #GRRGVV90 Marlboro
member
3479 3061 2 0
11| [202] #UC08UJ88 #UC08UJ88 傲世苍狼
coLeader
3418 3050 0 0
12| [185] #9PR2VQ8C #9PR2VQ8C Snowstorm
member
3376 3652 75 80
13| [164] #8LPYCJY08 #8LPYCJY08 夜蓉
member
3305 3012 5 10
14| [201] #2C2ULQC8 #2C2ULQC8 杨乐
member
3211 3741 0 0
15| [211] #2RCLQJR00 #2RCLQJR00 战争执法者
member
3203 3447 0 0
16| [141] #8Q9RURV08 #8Q9RURV08 久吻
member
3090 2458 0 0
17| [161] #8YP080VJV #8YP080VJV 西爷、
member
3074 2753 0 67
18| [205] #2QLUG8JPJ #2QLUG8JPJ 晓夏之
member
3051 3503 106 90
19| [168] #PRQQ882G8 #PRQQ882G8 湖南井柏然
member
3049 4027 134 439
20| [166] #9882228CR #9882228CR 灬隔壁老黄
member
2948 4076 109 77
21| [208] #C8LRJR8V #C8LRJR8V Timo
Elder
2916 4251 0 0
22| [167] #PLR8J28YP #PLR8J28YP 深巷裏的流浪貓
member
2916 3370 281 122
23| [222] #88UQ2YPQP #88UQ2YPQP Pat
member
2910 5000 0 77
24| [164] #29R9CUUGQ #29R9CUUGQ 恶魔之城
member
2894 3148 0 0
25| [144] #8G20GPUY2 #8G20GPUY2 呵呵哈哈
member
2887 2543 0 0
26| [158] #82PCYU2G9 #82PCYU2G9 最佳损友
member
2810 2737 0 66
27| [165] #2PVR0LGRQ #2PVR0LGRQ 晓梦之
member
2794 2744 0 0
28| [194] #GQJ9LU08 #GQJ9LU08 魏家庄
member
2778 3909 0 0
29| [165] #GUC0RJGP #GUC0RJGP 黄河鬼棺
member
2747 3728 40 178
30| [202] #CY29GPG8 #CY29GPG8 两个小鸟鸟
member
2721 1878 0 0
31| [158] #2PRUQQ8JR #2PRUQQ8JR 欧阳,桂君
member
2657 2927 0 0
32| [196] #8PVJ2L8YU #8PVJ2L8YU swimming
member
2583 3210 182 0
33| [140] #2LVQYVJL8 #2LVQYVJL8 城堡
member
2574 2745 0 0
34| [130] #8YPJ09LP2 #8YPJ09LP2 帝王、四爷
member
2401 1915 0 101
35| [177] #8GLVPRY0 #8GLVPRY0 shsjzsy
member
2372 3311 70 20
36| [151] #9CQU88C #9CQU88C 夏有森光暖无疑
member
2307 1981 0 0
37| [223] #GY8CYGVQ #GY8CYGVQ 蜗牛壳
Elder
2304 2566 200 45
38| [150] #88VCUJQ00 #88VCUJQ00 神丶Phoenix
member
2300 3103 0 0
39| [88] #YUJJG8JGR #YUJJG8JGR ZTQHY
member
2246 1937 111 0
40| [197] #20G8LQY98 #20G8LQY98 六道
member
2176 2952 160 0
41| [208] #GJJCU0JU #GJJCU0JU 洗特
coLeader
2171 3649 0 230
42| [130] #20L2R8QG0 #20L2R8QG0 -PiuPiu-
member
2101 1764 0 0
43| [192] #PCG9899RG #PCG9899RG 悠哉
member
2098 2573 405 134
44| [195] #98VJ22YCU #98VJ22YCU 提利昂.兰尼斯特
member
2039 3250 204 40
45| [161] #8V02C8PJ2 #8V02C8PJ2 小漾
member
2025 2410 0 0
46| [171] #R9RLY9VL #R9RLY9VL 六道丨阳光下的咖
member
1949 2309 0 100
47| [217] #VGGRU2C2 #VGGRU2C2 SK卓
Elder
1921 3167 523 160
48| [79] #YRVU2ULJR #YRVU2ULJR 徐白安
member
1901 1411 0 31
49| [159] #89JLUJQRU #89JLUJQRU 雅典娜
member
1625 1904 0 0
50| [114] #CJY82Y2L #CJY82Y2L 六道丨夜幕下的咖
member
1460 1839 0 30

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Donate Here